Soubor zákonů. Hospodářská soutěž a veřejné zakázky - Stav ke dni 20. 3. 2018

Soubor zákonů. Hospodářská soutěž a veřejné zakázky - Stav ke dni 20. 3. 2018

Kolektiv autorů

Soubor zákonů „Hospodářská soutěž a veřejné zakázky“ představuje unikátní ucelenou kompilaci právních předpisů obsahující stěžejní pravidla hospodářské soutěže spolu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek, jejichž někdy opomíjeným smyslem a účelem je mimo jiné právě ochrana volné a svobodné soutěže. Hospodářské soutěže se vědomě či nevědomě účastní téměř všechny právnické a často i fyzické osoby, pročež se jich dotýkají i pravidla hospodářské soutěže. Jejich porušením přitom může být i zdánlivě běžná obchodní praktika. Dopad porušení pravidel hospodářské soutěže či veřejných zakázek je dalekosáhlý (uložené sankce s sebou přináší i negativní dopad na dobrou pověst a dobré jméno společnosti, její mediální obraz…). Právní úprava zadávání veřejných zakázek má celospolečenský dopad, schopnost jejich aplikace se promítá do běžného života nás všech. Vynikající znalost těchto pravidel a schopnost jejich aplikace tak může být významnou konkurenční výhodou. V advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný se s právem hospodářské soutěže a právem veřejných zakázek setkáváme každodenně. Velká většina kauz našich klientů má totiž vždy i svůj soutěžně-právní aspekt. Velmi proto vítáme tuto praktickou pomůcku soustředící všechny právní předpisy spadající do věcné působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na jednom místě a pevně věříme, že stejně tak ji ocení i všichni, kteří se této oblasti práva napříč všemi právními povoláními často věnují. U zbývajících čtenářů pak budeme doufat, že jim pomůže k pochopení významu práva hospodářské soutěže a veřejných zakázek a vzbudí v nich tolik nutný zájem, který povede ve svém důsledku ke kultivaci chování v těchto oblastech.

Běžná cena: 300,00 Kč

Naše cena: 300,00 Kč

DETAIL
Soubor zákonů. Soukromé právo - Stav ke dni 19.9.2017

Soubor zákonů. Soukromé právo - Stav ke dni 19.9.2017

Kolektiv autorů

Soubor zákonů „Soukromé právo“ spojuje na jednom místě nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, dva základní stavební kameny rekodifikace soukromého práva, s dalšími důležitými a souvisejícími předpisy, jako je například zákon o zvláštních řízeních soudních, exekuční řád či insolvenční zákon.

Běžná cena: 500,00 Kč

Naše cena: 500,00 Kč

DETAIL
Soubor zákonů. Správní právo - Stav ke dni 8.9.2017

Soubor zákonů. Správní právo - Stav ke dni 8.9.2017

Soubor zákonů „Správní právo“ skvěle ilustruje široký záběr tohoto právního oboru. Jeho základní východiska totiž obsahuje již Ústava České republika a Listina základních práv a svobod, klíčový je ale samozřejmě správní řád, soudní řád správní či obecní a krajské zřízení. 

Běžná cena: 500,01 Kč

Naše cena: 500,01 Kč

DETAIL
Soubor zákonů. Trestní právo - Stav ke dni 7.9.2017

Soubor zákonů. Trestní právo - Stav ke dni 7.9.2017

Soubor zákonů „Trestní právo“ představuje promyšleně sestavenou a ucelenou kompilaci právních předpisů, která odráží komplexnost a vzájemnou provázanost úpravy trestního práva v celé její šíři a umožňuje tak vidět vzájemnou interakci jednotlivých institutů této královské disciplíny v uživatelsky přátelském formátu.

Běžná cena: 300,00 Kč

Naše cena: 300,00 Kč

DETAIL
Soubor zákonů. Ústavní právo - Stav ke dni 25.10.2017

Soubor zákonů. Ústavní právo - Stav ke dni 25.10.2017

Kolektiv autorů

Soubro zákonů "Ústavní právo" obsahuje všechny důležité právní předpisy z oblasti ústavního práva.

ÚZ č.1282 Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ÚZ č.1282 Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje kromě zákona o pojišťovnictví a zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla i nový zákon o distribuci pojištění a zajištění od 1. 12. 2018 včetně vyhlášek k zákonu.

Běžná cena: 139,00 Kč

Naše cena: 139,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1281 Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č.1281 Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Kolektiv autorů
Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy.

Běžná cena: 139,00 Kč

Naše cena: 139,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1280 Mezinárodní justiční spolupráce

ÚZ č.1280 Mezinárodní justiční spolupráce

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje významně novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který mj. zavádí evropský vyšetřovací příkaz (38 nových paragrafů).

Běžná cena: 89,00 Kč

Naše cena: 89,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1279 Vysoké školství

ÚZ č.1279 Vysoké školství

Kolektiv autorů
Nové téma edice ÚZ obsahuje právní předpisy regulující vysoké školství.

Běžná cena: 89,00 Kč

Naše cena: 89,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1278 Regionální školství

ÚZ č.1278 Regionální školství

Kolektiv autorů
Celkem 47 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 3 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče.

Běžná cena: 227,00 Kč

Naše cena: 227,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1277 Životní prostředí

ÚZ č.1277 Životní prostředí

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého.

Běžná cena: 327,00 Kč

Naše cena: 327,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1276 Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření

ÚZ č.1276 Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření

Kolektiv autorů
Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební spoření.

Běžná cena: 297,00 Kč

Naše cena: 297,00 Kč

DETAIL