Warning: scandir(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/czechproject.cz/zakony-komentare.cz/SYS/data/filtr/) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/czechproject.cz/:/tmp/) in /var/www/vhosts/czechproject.cz/zakony-komentare.cz/SYS/classes/402_jFiltr.php on line 159

Warning: scandir(/var/www/vhosts/czechproject.cz/zakony-komentare.cz/SYS/data/filtr/): failed to open dir: Operation not permitted in /var/www/vhosts/czechproject.cz/zakony-komentare.cz/SYS/classes/402_jFiltr.php on line 159

Warning: scandir(): (errno 1): Operation not permitted in /var/www/vhosts/czechproject.cz/zakony-komentare.cz/SYS/classes/402_jFiltr.php on line 159
Příručky - Zákony-komentáře.cz
GDPR pro praxi

GDPR pro praxi

Navrátil Jiří a kolektiv

parlamentu a Rady (EU) podnikatelskému sektoru, ale i veřejné správě a neziskovým organizacím. Snahou autorského kolektivu bylo formou srozumitelnou i pro neprávníky přiblížit vše, co GDPR a předpisy související přináší do praxe.

Běžná cena: 420,00 Kč

Naše cena: 420,00 Kč

DETAIL
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících

Bělohlávek J. A., Černý F., Jungwirthová M., Klíma P., Profeldová T., Šrotová E.

Jde o jednu z publikací, která představuje základní srovnání dosavadních hlavních předpisů v oblasti občanského práva (občanský zákoník, obchodní zákoník, zákon o rodině) s novým občanským zákoníkem, který všechny předchozí citované předpisy (a celou řadu dalších norem) nahradí s účinností od 1. ledna 2014.

Běžná cena: 798,00 Kč

Naše cena: 798,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník - Problémy a úskalí

Nový občanský zákoník - Problémy a úskalí

Kindl Milan, Rozehnal Aleš

Nový občanský zákoník skutečně zasáhl bezmála do všech oblastí lidského života. Mnohdy však naprosto nečekaně, takže na některé otázky, jež nový kodex klade, je opravdu těžké odpovědět.

Běžná cena: 360,00 Kč

Naše cena: 360,00 Kč

DETAIL
Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Příkopa Vojtěch

Publikace přináší systematické roztřídění veřejnoprávních smluv koordinačních a zhodnocení jejich úpravy jak hmotněprávní, tak procesní. To vše je činěno při současném zohlednění tuzemské i zahraniční literatury a rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu. Vysvětlena je mimo jiné problematika uzavírání veřejnoprávních smluv, sporů z těchto smluv, jakož i vad smluv způsobujících jejich nezákonnost a nicotnost. Pozornost je věnována též způsobům zániku veřejnoprávních smluv. Kniha je psána v duchu analytického přístupu. Proto je pro ni charakteristický kritický náhled na zkoumanou problematiku. Za pomoci metodologicky korektních postupů je v ní řešeno množství výkladových obtíží včetně otázek, jimž se právní věda věnuje buď nedostatečně, nebo vůbec. K již přijatým řešením jsou předloženy jejich vhodnější alternativy, případně jsou zákonodárci předestírány návrhy de lege ferenda.

Běžná cena: 290,00 Kč

Naše cena: 290,00 Kč

DETAIL
Advokátní právo

Advokátní právo

Svejkovský, Macková, Vychopeň a kol.

Publikace se zabývá předpisy, jež se týkají advokacie, v nejširším slova smyslu. Již ze samotné preambule vyplývá, že výklad zahrnuje spektrum od zákonů nejvyšší právní síly až po vyhlášky, resp. usnesení orgánů Komory.

Běžná cena: 1 090,00 Kč

Naše cena: 1 090,00 Kč

DETAIL
Právní základy podnikání, II. díl (řízení před soudy a správními orgány, odpovědnost podnikatele)

Právní základy podnikání, II. díl (řízení před soudy a správními orgány, odpovědnost podnikatele)

Novotný Jiří, Šašek Pavel

Publikace představuje úvod do právního prostřední a nejdůležitějších právních otázek souvisejících s podnikáním. Cílem publikace je poskytnout přehled o právních aspektech podnikání a přinést čtenáři znalosti a orientaci v právním prostředí a v právních otázkách souvisejících s podnikáním, a to jak v oblasti práva soukromého, tak v oblasti práva veřejného. Díl druhý publikace je věnován především procesním otázkám v řízeních před civilním soudem, v řízení před správními orgány, a odpovědnosti podnikatele za porušení právních předpisů. Samostatnou kapitolou druhého dílu tvoří výklad o úpadku podnikatele a insolvenčním řízení.

Běžná cena: 287,00 Kč

Naše cena: 287,00 Kč

DETAIL
Právní základy podnikání, I. díl (právní úprava podnikání, závazkové vztahy, pracovní právo)

Právní základy podnikání, I. díl (právní úprava podnikání, závazkové vztahy, pracovní právo)

Novotný Jiří, Šašek Pavel

Publikace představuje úvod do právního prostřední a nejdůležitějších právních otázek souvisejících s podnikáním. Cílem publikace je poskytnout přehled o právních aspektech podnikání a přinést čtenáři znalosti a orientaci v právním prostředí a v právních otázkách souvisejících s podnikáním, a to jak v oblasti práva soukromého, tak v oblasti práva veřejného. První díl publikace je zaměřen na právní úpravu podnikání, závazkové vztahy a pracovní právo.

Běžná cena: 287,00 Kč

Naše cena: 287,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník Srovnání nové a současné úpravy občanského práva

Nový občanský zákoník - Srovnání nové a současné úpravy občanského práva

Svejkovský Jaroslav a kolektiv

Publikace je základní pomůckou, jejíž pomocí se čtenář snadno zorientuje v nové úpravě občanského práva. Obsahuje srovnávací přehled nové a současné úpravy civilního práva.

Běžná cena: 790,00 Kč

Naše cena: 790,00 Kč

DETAIL
Právo cenných papírů

Právo cenných papírů

Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek

Učebnice práva cenných papírů navazuje na tradici beckovských „kursů obchodního práva“ a je první ucelenou českou učebnicí věnovanou cenným papírům po schválení nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Běžná cena: 660,00 Kč

Naše cena: 660,00 Kč

DETAIL
Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku

Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku

Tintěra Tomáš

Teoreticko-praktická publikace se věnuje vybraným změnám v závazkovém právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014. Autor přináší nejprve rozbor obecných otázek závazků z právních jednání, jako je pluralita subjektů, uzavírání smluv, změna závazků či jejich zánik, které se zajištěním a utvrzením souvisí. Následuje pohled na jednotlivé způsoby zajištění a utvrzení v novém občanském zákoníku.

Běžná cena: 320,00 Kč

Naše cena: 320,00 Kč

DETAIL
Závazkové právo. Obecná část. Deliktní právo

Závazkové právo. Obecná část. Deliktní právo

Rozehnal Aleš

Závazkové právo je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících právních odvětví, které se však v posledních desetiletích vyvíjelo diskontinuitně. Kniha prezentuje instituty tohoto práva jasně a logicky tak, aby byly snadno pochopitelné. Pozornost není věnována pouze popisu nové právní úpravy po nabytí účinnosti zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale závazkové právo je zasazeno do kontextu celého právního řádu.

Běžná cena: 260,00 Kč

Naše cena: 260,00 Kč

DETAIL
Zástavní právo

Zástavní právo

Pelech Josef

Monografie obsahuje ucelenou právní úpravu zástavního práva de lege lata včetně jejího historického vývoje. Ačkoli od 1. ledna 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník, může být publikace užitečná všem osobám aplikujícím právo (advokátům, notářům, soudcům...), neboť podle přechodných ustanovení se právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku budou i nadále posuzovat podle současné právní úpravy.

Běžná cena: 260,00 Kč

Naše cena: 260,00 Kč

DETAIL