Komentář k zákonu o obchodních korporacích

Komentář k zákonu o obchodních korporacích

Bělohlávek J. Alexander a kolektiv

Obsahuje 3 svazky! Zákon o  obchodních korporacích představuje jeden z  pilířů reformy občanského práva v České republice, jejíž účinnost je stanovena na  1. leden 2014. Tato reforma se dotkne všech obchodních společností, resp. všech právnických osob, které budou nejen nuceny přizpůsobit vnitřní režim tomuto předpisu (ve spojení s občanským zákoníkem a  dalšími předpisy), nýbrž upravit i své statuty (společenské smlouvy, stanovy apod.)

Běžná cena: 2 889,00 Kč

Naše cena: 1 444,00 Kč
Ušetříte 1 445,00

DETAIL
Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 2. vydání

Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 2. vydání

Herman Pavel, Fidler Vlastimil a kolektiv

Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje komplexní právní úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice. Zákon je koncipován jako normativní předpis s jasnou logickou strukturou. 

Běžná cena: 890,00 Kč

Naše cena: 890,00 Kč

DETAIL
Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související, 2. vydání

Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související, 2. vydání

Mareček Jan, Doležal Jiř, Tunka Martin, Sedláčková Vladimíra, Vobrátilová Zdeňka, Sklenář Tomáš

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. byl naposledy podstatně novelizován zákonem č. 225/2017 Sb. s účinností od 1. 1. 2018. Publikace přináší souborný výklad stavebního zákona v jeho platném znění spolu s výkladem jeho prováděcích předpisů a předpisů bezprostředně navazujících, které upravují zejména organizaci a využívání území, jakož i přípravu a povolování staveb a jsou určující pro činnost orgánů územního plánování a stavebních úřadů. Komentář zpracoval autorský kolektiv, který se podílel na přípravě právní úpravy územního plánování a stavebního řádu a jehož členové se soustavně zabývají poznatky z její praktické aplikace. Publikace tak představuje nepostradatelnou pomůcku pro obecní a krajské úřady, jakož i pro projektanty, investory a další účastníky výstavby. Publikace byla zpracována na základě podkladů shromážděných ke dni 31. 1. 2018.

Běžná cena: 1 199,00 Kč

Naše cena: 1 199,00 Kč

DETAIL
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou - 7. akt. vydání podle stavu k 1. 10. 2017

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou - 7. akt. vydání podle stavu k 1. 10. 2017

Jelínek Jiřía kolektiv

Sedmé, aktualizované vydání reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky nejsou vyčerpávajícím komentářem, ale přispějí k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ustanovení.

Běžná cena: 1 480,00 Kč

Naše cena: 1 480,00 Kč

DETAIL
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Praktický komentář k zákonu č. 250/2016 Sb.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Praktický komentář k zákonu č. 250/2016 Sb.

Ondrušová Marta, Ondruš Radek, Vytopil Petr
Pro nový přestupkový řád (zákon č. 250/2016 Sb.) je charakteristický odklon od tradičního pojetí správního trestání jako ryze správního řízení, kdy zákonodárce nově přebírá do správního trestání tradiční instituty trestního práva.

Běžná cena: 980,00 Kč

Naše cena: 980,00 Kč

DETAIL
Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Svoboda, Smolík, Levý, Šínová, Šímak, Bílý, Hamuľáková, Hrnčiřík, Hromada, Petrov Křiváčková, Přidal

Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti dovolání, režimu exekučního postihu majetku nacházejícího se ve společném jmění manželů a majetku manžela povinného. Komentář samozřejmě zohledňuje též vývoj judikatury za poslední čtyři roky – například přelomová rozhodnutí Ústavního soudu, která nově vykládají podstatu poučovací povinnosti soudu o hrozícím neúspěchu ve sporu.

Běžná cena: 1 990,00 Kč

Naše cena: 1 990,00 Kč

DETAIL
Zákon o insolvenčních správcích. Komentář

Zákon o insolvenčních správcích. Komentář

Stanislav Antonín, Kozák Jan

Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích je dalším důležitým právním předpisem v oblasti insolvenčního práva.

Běžná cena: 450,00 Kč

Naše cena: 450,00 Kč

DETAIL
Zákon o advokacii a související předpisy. Komentář

Zákon o advokacii a související předpisy. Komentář

Kovářová Daniela, Havlíček Karel, Němec Robert, Sokol Tomáš, Syka Jan, Uhlíř David, Žižlavský Michal

Komentář k zákonu o advokacii je sice určen primárně advokátům a advokátním koncipientům, své čtenáře, či spíše uživatele si zcela jistě najde ale také mezi soudci, notáři, státními zástupci, exekutory či jinými právními odborníky.

Běžná cena: 1 495,00 Kč

Naše cena: 1 495,00 Kč

DETAIL
Autorský zákon. Komentář, 5. vydání

Autorský zákon. Komentář, 5. vydání

Chaloupková, Holý

Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu.

Běžná cena: 990,00 Kč

Naše cena: 990,00 Kč

DETAIL
Zákon o mezinárodním právu soukromém

Zákon o mezinárodním právu soukromém

Gaňo Jiří, Kučera Zdeněk

Publikace obsahuje výklad jednotlivých ustanovení zákona, zaměřuje se na jejich uplatnění v praxi a poukazuje na souvislosti s přímo použitelnými předpisy práva Evropské unie a vyhlášenými mezinárodními smlouvami. Součástí knihy je kromě samotného textu komentáře též úplné znění důvodové zprávy a znění vybraných přímo použitelných předpisů práva Evropské unie a mezinárodních smluv. Autoři publikace se podíleli na přípravě zákona.

Běžná cena: 690,00 Kč

Naše cena: 690,00 Kč

DETAIL
Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku. Komentář (§ 2991–3005)

Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku. Komentář (§ 2991–3005)

Bílková Jana

specializovaný komentář k bezdůvodnému obohacení podle nové právní úpravy 
* představuje problematiku v rámci NOZ, ale také v širších souvislostech souvisejících právních úprav 
* odpovídá na otázky aplikovatelnosti ustanovení o neoprávněném majetkovém prospěchu v soudní praxi, porovnává předchozí a novou regulaci právního institutu a uvádí četné příklady sporů o vydání bezdůvodného obohacení

Běžná cena: 990,00 Kč

Naše cena: 990,00 Kč

DETAIL
Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha V. - § 251-376, 2. vydání

Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha V. - § 251-376, 2. vydání

Jirsa Jaromír a kolektiv

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. 

Běžná cena: 900,00 Kč

Naše cena: 900,00 Kč

DETAIL