Komentář k zákonu o obchodních korporacích

Komentář k zákonu o obchodních korporacích

Bělohlávek J. Alexander a kolektiv

Obsahuje 3 svazky! Zákon o  obchodních korporacích představuje jeden z  pilířů reformy občanského práva v České republice, jejíž účinnost je stanovena na  1. leden 2014. Tato reforma se dotkne všech obchodních společností, resp. všech právnických osob, které budou nejen nuceny přizpůsobit vnitřní režim tomuto předpisu (ve spojení s občanským zákoníkem a  dalšími předpisy), nýbrž upravit i své statuty (společenské smlouvy, stanovy apod.)

Běžná cena: 2 889,00 Kč

Naše cena: 1 444,00 Kč
Ušetříte 1 445,00

DETAIL
Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 2. vydání

Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 2. vydání

Herman Pavel, Fidler Vlastimil a kolektiv

Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje komplexní právní úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice. Zákon je koncipován jako normativní předpis s jasnou logickou strukturou. 

Běžná cena: 890,00 Kč

Naše cena: 890,00 Kč

DETAIL
GDPR pro praxi

GDPR pro praxi

Navrátil Jiří a kolektiv

parlamentu a Rady (EU) podnikatelskému sektoru, ale i veřejné správě a neziskovým organizacím. Snahou autorského kolektivu bylo formou srozumitelnou i pro neprávníky přiblížit vše, co GDPR a předpisy související přináší do praxe.

Běžná cena: 420,00 Kč

Naše cena: 420,00 Kč

DETAIL
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících

Bělohlávek J. A., Černý F., Jungwirthová M., Klíma P., Profeldová T., Šrotová E.

Jde o jednu z publikací, která představuje základní srovnání dosavadních hlavních předpisů v oblasti občanského práva (občanský zákoník, obchodní zákoník, zákon o rodině) s novým občanským zákoníkem, který všechny předchozí citované předpisy (a celou řadu dalších norem) nahradí s účinností od 1. ledna 2014.

Běžná cena: 798,00 Kč

Naše cena: 798,00 Kč

DETAIL
Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související, 2. vydání

Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související, 2. vydání

Mareček Jan, Doležal Jiř, Tunka Martin, Sedláčková Vladimíra, Vobrátilová Zdeňka, Sklenář Tomáš

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. byl naposledy podstatně novelizován zákonem č. 225/2017 Sb. s účinností od 1. 1. 2018. Publikace přináší souborný výklad stavebního zákona v jeho platném znění spolu s výkladem jeho prováděcích předpisů a předpisů bezprostředně navazujících, které upravují zejména organizaci a využívání území, jakož i přípravu a povolování staveb a jsou určující pro činnost orgánů územního plánování a stavebních úřadů. Komentář zpracoval autorský kolektiv, který se podílel na přípravě právní úpravy územního plánování a stavebního řádu a jehož členové se soustavně zabývají poznatky z její praktické aplikace. Publikace tak představuje nepostradatelnou pomůcku pro obecní a krajské úřady, jakož i pro projektanty, investory a další účastníky výstavby. Publikace byla zpracována na základě podkladů shromážděných ke dni 31. 1. 2018.

Běžná cena: 1 199,00 Kč

Naše cena: 1 199,00 Kč

DETAIL
Soubor zákonů. Hospodářská soutěž a veřejné zakázky - Stav ke dni 20. 3. 2018

Soubor zákonů. Hospodářská soutěž a veřejné zakázky - Stav ke dni 20. 3. 2018

Kolektiv autorů

Soubor zákonů „Hospodářská soutěž a veřejné zakázky“ představuje unikátní ucelenou kompilaci právních předpisů obsahující stěžejní pravidla hospodářské soutěže spolu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek, jejichž někdy opomíjeným smyslem a účelem je mimo jiné právě ochrana volné a svobodné soutěže. Hospodářské soutěže se vědomě či nevědomě účastní téměř všechny právnické a často i fyzické osoby, pročež se jich dotýkají i pravidla hospodářské soutěže. Jejich porušením přitom může být i zdánlivě běžná obchodní praktika. Dopad porušení pravidel hospodářské soutěže či veřejných zakázek je dalekosáhlý (uložené sankce s sebou přináší i negativní dopad na dobrou pověst a dobré jméno společnosti, její mediální obraz…). Právní úprava zadávání veřejných zakázek má celospolečenský dopad, schopnost jejich aplikace se promítá do běžného života nás všech. Vynikající znalost těchto pravidel a schopnost jejich aplikace tak může být významnou konkurenční výhodou. V advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný se s právem hospodářské soutěže a právem veřejných zakázek setkáváme každodenně. Velká většina kauz našich klientů má totiž vždy i svůj soutěžně-právní aspekt. Velmi proto vítáme tuto praktickou pomůcku soustředící všechny právní předpisy spadající do věcné působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na jednom místě a pevně věříme, že stejně tak ji ocení i všichni, kteří se této oblasti práva napříč všemi právními povoláními často věnují. U zbývajících čtenářů pak budeme doufat, že jim pomůže k pochopení významu práva hospodářské soutěže a veřejných zakázek a vzbudí v nich tolik nutný zájem, který povede ve svém důsledku ke kultivaci chování v těchto oblastech.

Běžná cena: 300,00 Kč

Naše cena: 300,00 Kč

DETAIL
Soubor zákonů. Soukromé právo - Stav ke dni 19.9.2017

Soubor zákonů. Soukromé právo - Stav ke dni 19.9.2017

Kolektiv autorů

Soubor zákonů „Soukromé právo“ spojuje na jednom místě nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, dva základní stavební kameny rekodifikace soukromého práva, s dalšími důležitými a souvisejícími předpisy, jako je například zákon o zvláštních řízeních soudních, exekuční řád či insolvenční zákon.

Běžná cena: 500,00 Kč

Naše cena: 500,00 Kč

DETAIL
Soubor zákonů. Správní právo - Stav ke dni 8.9.2017

Soubor zákonů. Správní právo - Stav ke dni 8.9.2017

Soubor zákonů „Správní právo“ skvěle ilustruje široký záběr tohoto právního oboru. Jeho základní východiska totiž obsahuje již Ústava České republika a Listina základních práv a svobod, klíčový je ale samozřejmě správní řád, soudní řád správní či obecní a krajské zřízení. 

Běžná cena: 500,01 Kč

Naše cena: 500,01 Kč

DETAIL
Soubor zákonů. Trestní právo - Stav ke dni 7.9.2017

Soubor zákonů. Trestní právo - Stav ke dni 7.9.2017

Soubor zákonů „Trestní právo“ představuje promyšleně sestavenou a ucelenou kompilaci právních předpisů, která odráží komplexnost a vzájemnou provázanost úpravy trestního práva v celé její šíři a umožňuje tak vidět vzájemnou interakci jednotlivých institutů této královské disciplíny v uživatelsky přátelském formátu.

Běžná cena: 300,00 Kč

Naše cena: 300,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník - Problémy a úskalí

Nový občanský zákoník - Problémy a úskalí

Kindl Milan, Rozehnal Aleš

Nový občanský zákoník skutečně zasáhl bezmála do všech oblastí lidského života. Mnohdy však naprosto nečekaně, takže na některé otázky, jež nový kodex klade, je opravdu těžké odpovědět.

Běžná cena: 360,00 Kč

Naše cena: 360,00 Kč

DETAIL
Soubor zákonů. Ústavní právo - Stav ke dni 25.10.2017

Soubor zákonů. Ústavní právo - Stav ke dni 25.10.2017

Kolektiv autorů

Soubro zákonů "Ústavní právo" obsahuje všechny důležité právní předpisy z oblasti ústavního práva.

ÚZ č.1282 Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ÚZ č.1282 Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje kromě zákona o pojišťovnictví a zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla i nový zákon o distribuci pojištění a zajištění od 1. 12. 2018 včetně vyhlášek k zákonu.

Běžná cena: 139,00 Kč

Naše cena: 139,00 Kč

DETAIL