Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.10.2015 - č. 217/2015 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národní...

Předpis č. 217/2015 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku

01.10.2015 - č. 58/1995 Sb. - Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou - ve znění 220/2015 Sb.

Předpis č. 58/1995 Sb. - Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2015 - č. 220/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a ...

Předpis č. 220/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2015 - č. 223/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o ...

Předpis č. 223/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2015 - č. 103/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plá... - ve znění 224/2015 Sb.

Předpis č. 103/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu

01.10.2015 - č. 250/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních op... - ve znění 224/2015 Sb.

Předpis č. 250/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B

01.10.2015 - č. 254/2006 Sb. - Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek - ve znění 224/2015 Sb.

Předpis č. 254/2006 Sb. - Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek

01.10.2015 - č. 255/2006 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné ha... - ve znění 224/2015 Sb.

Předpis č. 255/2006 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

01.10.2015 - č. 256/2006 Sb. - Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií - ve znění 224/2015 Sb.

Předpis č. 256/2006 Sb. - Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií

01.10.2015 - č. 224/2015 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií

Předpis č. 224/2015 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

01.10.2015 - č. 225/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické...

Předpis č. 225/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

01.10.2015 - č. 226/2015 Sb. - Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování ...

Předpis č. 226/2015 Sb. - Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

01.10.2015 - č. 227/2015 Sb. - Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu ...

Předpis č. 227/2015 Sb. - Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

01.10.2015 - č. 228/2015 Sb. - Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení ...

Předpis č. 228/2015 Sb. - Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

01.10.2015 - č. 229/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a...

Předpis č. 229/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

01.10.2015 - č. 281/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 224/2015 Sb.

Předpis č. 281/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

01.10.2015 - č. 488/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaž... - ve znění 224/2015 Sb.

Předpis č. 488/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů

01.10.2015 - č. 237/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se ...

Předpis č. 237/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2015 - č. 52/1997 Sb. - Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky... - ve znění 237/2015 Sb.

Předpis č. 52/1997 Sb. - Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl

01.10.2015 - č. 240/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se...

Předpis č. 240/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413