Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 38/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon...

Předpis č. 38/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů

č. 39/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 39/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2021 - č. 501/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvíř...

Předpis č. 501/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2021 - č. 544/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění vodní zákon

Předpis č. 544/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.02.2021 - č. 562/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb....

Předpis č. 562/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2021 - č. 19/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanove...

Předpis č. 19/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

01.02.2021 - č. 246/2001 Sb. - Vyhláška o požární prevenci - ve znění 19/2021 Sb.

Předpis č. 246/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

01.02.2021 - č. 25/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb...

Předpis č. 25/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů

č. 40/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální po...

Předpis č. 40/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

01.02.2021 - č. 29/2021 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 209/2020...

Předpis č. 29/2021 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 21/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

01.02.2021 - č. 40/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpr...

Předpis č. 40/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

č. 30/2021 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech

Předpis č. 30/2021 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech

č. 29/2021 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 209/2020 Sb. a zákona č. 210/2020 Sb., o některý...

Předpis č. 29/2021 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 21/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

30.01.2021 - č. 13/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbr...

Předpis č. 13/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

30.01.2021 - č. 14/2021 Sb. - Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňuj...

Předpis č. 14/2021 Sb. - Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

30.01.2021 - č. 24/2021 Sb. - Nařízení vlády o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo př...

Předpis č. 24/2021 Sb. - Nařízení vlády o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence

30.01.2021 - č. 27/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb...

Předpis č. 27/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice

30.01.2021 - č. 28/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provede...

Předpis č. 28/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

30.01.2021 - č. 31/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 78 o zákazu maloobchodního...

Předpis č. 31/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 78 o přijetí krizového opatření

30.01.2021 - č. 32/2021 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 79 o zákazu volného pohybu osob na územ...

Předpis č. 32/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 79 o přijetí krizového opatření

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413