Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2018 - č. 136/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a ... - ve znění 449/2017 Sb.

Předpis č. 136/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

01.01.2018 - č. 128/2009 Sb. - Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadav... - ve znění 445/2017 Sb.

Předpis č. 128/2009 Sb. - Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty

01.01.2018 - č. 367/2015 Sb. - Vyhláška o finančním vypořádání - ve znění 435/2017 Sb.

Předpis č. 367/2015 Sb. - Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

01.01.2018 - č. 423/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu p...

Předpis č. 423/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)

01.01.2018 - č. 429/2017 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech ce...

Předpis č. 429/2017 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

01.01.2018 - č. 448/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se...

Předpis č. 448/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 452/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípust...

Předpis č. 452/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 105/2010 Sb. - Vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmito... - ve znění 423/2017 Sb.

Předpis č. 105/2010 Sb. - Vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)

01.01.2018 - č. 415/2012 Sb. - Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování ... - ve znění 452/2017 Sb.

Předpis č. 415/2012 Sb. - Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

01.01.2018 - č. 458/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání...

Předpis č. 458/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 459/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležit...

Předpis č. 459/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek

01.01.2018 - č. 463/2017 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničn...

Předpis č. 463/2017 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

01.01.2018 - č. 464/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodn...

Předpis č. 464/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

01.01.2018 - č. 465/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasif...

Předpis č. 465/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů

01.01.2018 - č. 80/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení...

Předpis č. 80/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

01.01.2018 - č. 99/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecn...

Předpis č. 99/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2018 - č. 140/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za ...

Předpis č. 140/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

01.01.2018 - č. 323/2013 Sb. - Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na záp... - ve znění 459/2017 Sb.

Předpis č. 323/2013 Sb. - Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek

01.01.2018 - č. 145/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na ...

Předpis č. 145/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 197/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování n...

Předpis č. 197/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422