ÚZ č.1217 Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

ÚZ č.1217 Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

Kolektiv autorů

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích k 1. 7. 2017, byl opět změněn mj. insolvenční zákon (přednostní uspokojení pohledávky související se správou domu a pozemku) a vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení; do publikace byla zařazena nová vyhláška o náležitostech podání v insolvenčním řízení a vyhláška o platební neschopnosti podnikatele (mezera krytí).

Běžná cena: 119,00 Kč

Naše cena: 119,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1216 Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

ÚZ č.1216 Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

Kolektiv autorů

Nové vydání publikace obsahuje novelizovaný text zákona o spotřebních daních a všech jeho prováděcích vyhlášek včetně nové vyhlášky upravující způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese.

Běžná cena: 109,00 Kč

Naše cena: 109,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1211 Školství

ÚZ č.1211 Školství

Kolektiv autorů
Celkem 45 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; vysoké školství; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče.

Běžná cena: 269,00 Kč

Naše cena: 269,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1219 Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhy

ÚZ č.1219 Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhy

Kolektiv autorů

Soubor 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. K velkým změnám dochází u zákona o silniční dopravě (115 změn a doplnění) a u zákona o pozemních komunikacích (22 změn a doplnění od 1. 1. 2018).

Běžná cena: 149,00 Kč

Naše cena: 149,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1218 Ochrana spotřebitele

ÚZ č.1218 Ochrana spotřebitele

Kolektiv autorů

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – zákon o ochraně spotřebitele, významně novelizovaný zákon o České obchodní inspekci (vstup do kontrolovaných prostor, kontrola internetového prodeje, kontrolní nákupy, povinnosti prodávajících), změněný zákon o potravinách a tabákových výrobcích, zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Publikace obsahuje také příslušné prováděcí předpisy.

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1227 Bezpečnost a ochrana

ÚZ č.1227 Bezpečnost a ochrana

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů.

Běžná cena: 185,00 Kč

Naše cena: 185,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1226 Krizové řízení

ÚZ č.1226 Krizové řízení

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů.

Běžná cena: 165,00 Kč

Naše cena: 165,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1220 Sociální zabezpečení

ÚZ č.1220 Sociální zabezpečení

Kolektiv autorů

Publikace obsahuje 13 předpisů rozdělené do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum.

Běžná cena: 127,00 Kč

Naše cena: 127,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1224 Daňový řád

ÚZ č.1224 Daňový řád

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu daňového řádu k 1. 7. 2017, se podstatně změnil zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a zákon o omezení plateb v hotovosti.

Běžná cena: 119,00 Kč

Naše cena: 119,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1223 Životní prostředí

ÚZ č.1223 Životní prostředí

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého.

Běžná cena: 319,00 Kč

Naše cena: 319,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1222 Cenné papíry

ÚZ č.1222 Cenné papíry

Kolektiv autorů

Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších relevantních předpisů.

Běžná cena: 349,00 Kč

Naše cena: 349,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1221 Pracovněprávní předpisy

ÚZ č.1221 Pracovněprávní předpisy

Kolektiv autorů

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele), dále zaměstnanost, odbory, kolektivní vyjednávání, platební neschopnost, inspekce práce.

Běžná cena: 117,00 Kč

Naše cena: 117,00 Kč

DETAIL