Nový občanský zákoník - nejdůležitější změny

Nový občanský zákoník - nejdůležitější změny

Bezouška Petr, Piechowiczová Lucie

Publikace představuje základní změny, které přináší nový občanský zákoník, srozumitelnou a čtivou formou seznamuje čtenáře s novými instituty (právní jednání, právo stavby aj.) i se změnami v pojetí stávajících institutů (pojetí věci, pojetí nemovitosti, kontraktační proces aj.).

Běžná cena: 429,00 Kč

Naše cena: 429,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník - Náhrada škody

Nový občanský zákoník - Náhrada škody

Novotný Petr, Koukal Pavel, Zahořová Eva

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Šestou část celé řady věnujeme problematice závazků z protiprávních jednání - deliktů. Nejprve se zabýváme problematikou náhrady majetkové a nemajetkové újmy a podmínkám, kdy vzniká konkrétní odpovědné osobě povinnost k náhradě škody i speciálním případům odpovědnosti za škodu. Pozornost bude věnována otázkám způsobu a rozsahu náhrady škody. Zabýváme se případy zneužití a omezení soutěže a nekalé soutěže.

Běžná cena: 199,00 Kč

Naše cena: 199,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník - Dědické právo

Nový občanský zákoník - Dědické právo

Novotný Petr, Novotná Monika

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Revoluce v občanském právu se nevyhnula ani dědickému právu, kterému je věnována čtvrtá část. Čtenář se seznámí s možnými pořízeními pro případ smrti, tedy se závětí a dědickou smlouvou či novým institutem odkazu. Novou úpravou prošel též povinný díl náležející nepominutelným dědicům. Pozornost věnujeme také otázkám vydědění.

Běžná cena: 199,00 Kč

Naše cena: 199,00 Kč

DETAIL
Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Ronovská Kateřina, Vitoul Vlastimil, Bílková Jana a kolektiv

Běžná cena: 350,00 Kč

Naše cena: 350,00 Kč

DETAIL
Nové soukromé právo - Rekodifikace

Nové soukromé právo - Rekodifikace

Čihák Libor

Nový občanský zákoník se rozchází s dosavadní právní úpravou ve většině ohledů: má odlišná hodnotová východiska, odlišnou terminologii, odlišnou základní koncepci celého soukromého práva, odlišné, komplikovanější a víceúrovňové vnitřní uspořádání zákoníku a nikoli v poslední řadě je několikanásobně rozsáhlejší než zákoník dosavadní.

Běžná cena: 299,00 Kč

Naše cena: 299,00 Kč

DETAIL
Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích

Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích

Achour Gabriel, Pelikán Martin

Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích představuje jednak stručné shrnutí dané problematiky, jednak i příručku každému, kdo chce svůj nárok na náhradu újmy uplatňovat, popřípadě se naopak uplatněnému nároku bránit.

Běžná cena: 385,00 Kč

Naše cena: 385,00 Kč

DETAIL
Meritum Obchodní korporace a nekalá soutěž

Meritum Obchodní korporace a nekalá soutěž

Pokorná Jarmila, Večerková Eva, Pekárek Milan

Publikace z ediční řady Meritum poskytuje odpovědi na řadu otázek z obchodního práva vyskytujících se v každodenní praxi.

Běžná cena: 960,00 Kč

Naše cena: 960,00 Kč

DETAIL
Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém

Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém

Pffeifer Magdalena

Publikace se zabývá pojmem obvyklého pobytu, jedním ze základních institutů mezinárodního práva soukromého. Pojem obvyklého pobytu se stále častěji objevuje v moderních pramenech mezinárodního práva soukromého, jak v kolizních normách, tak i v normách mezinárodního civilního procesního práva.

Běžná cena: 360,00 Kč

Naše cena: 360,00 Kč

DETAIL
Judikatura Nejvyššího soudu z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Judikatura Nejvyššího soudu z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Vrajík Michal

Kniha představuje reprezentativní výběr nejnovějších judikátů Nejvyššího soudu v oblasti občanského a obchodního práva. Každý judikát je doplněn krátkým komentářem k tomu, jak by se stejný problém řešil podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Zařazeny jsou výhradně judikáty publikované v letech 2011 až 2013, jde tedy o skutečně aktuální výběr.

Běžná cena: 849,00 Kč

Naše cena: 849,00 Kč

DETAIL
Judikatura k rekodifikaci – Právní jednání

Judikatura k rekodifikaci – Právní jednání

Lavický Petr, Polišenská Petra

Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek řady přehledů judikatury obsahující rozhodnutí, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Běžná cena: 990,00 Kč

Naše cena: 990,00 Kč

DETAIL
Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti

Dědič Jan, Lasák Jan, Kříž Josef a kolektiv

Publikace přináší ucelený přehled nejdůležitějších judikátů (v počtu 1018) vztahujících se k oblasti obchodních korporací použitelných po rekodifikaci. 

Běžná cena: 650,00 Kč

Naše cena: 650,00 Kč

DETAIL
Judikatura k rekodifikaci Věci v právním smyslu

Judikatura k rekodifikaci - Věci v právním smyslu

Lavický Petr, Polišenská Petra

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., zahajuje vydávání nové řady přehledů judikatury, tento svazek je věnován klíčové kategorii obecné části občanského práva hmotného – věcem v právním smyslu.

Běžná cena: 783,00 Kč

Naše cena: 783,00 Kč

DETAIL