Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku

Polišenská Petra

Přehled ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi zahrnuje judikaturu týkající se právních aspektů početí, určení otcovství, výchovy dětí, osvojení a pěstounské péče. Judikatura v této publikaci byla vybrána s ohledem na novou právní úpravu, jde tedy o jedinečný soubor rozhodnutí, ze kterého lze čerpat i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

Běžná cena: 657,00 Kč

Naše cena: 657,00 Kč

DETAIL
Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

Publikace čtenáři poskytuje soubor relevantní judikatury zaměřený na smluvní pokutu, jeden z nejrozšířenějších zajišťovacích prostředků. Přehled je koncipován tak, aby smluvním stranám poskytl na základě rozhodovací činnosti soudů praktický návod ke správné aplikaci tohoto zajišťovacího institutu.

Běžná cena: 798,70 Kč

Naše cena: 798,70 Kč

DETAIL
Přehled judikatury ve věcech manželství (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

Přehled judikatury - ve věcech manželství (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

Polišenská Petra

Přehled ve věcech manželství zahrnuje komplexním způsobem zpracovanou judikaturu týkající se vstupu do manželství, vztahů mezi manžely, neplatnosti a neexistence manželství, majetkových práv mezi manžely včetně jejich vypořádání a vyživovací povinnosti mezi manžely v době trvání manželství i po rozvodu.

Běžná cena: 592,09 Kč

Naše cena: 592,09 Kč

DETAIL
Přehled judikatury z oblasti věcných břemen (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

Přehled judikatury - z oblasti věcných břemen (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

Spáčil Jiří

Nakladatelství Wolters Kluwer přináší soubor soudních rozhodnutí, která se týkají problematiky věcných břemen. Autor je pečlivě vybral a roztřídil, úvody některých kapitol navíc doplnil vlastním komentářem.

Běžná cena: 674,34 Kč

Naše cena: 674,34 Kč

DETAIL
Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník

Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník

Chromá Marta

Hlavním cílem publikace Právní překlad v teorii a praxi je poskytnout čtenářům nejen teoreticky podložený návod, jak postupovat při převádění právních informací z češtiny do angličtiny, ale také praktické ukázky přístupu k překládání nového občanského zákoníku.

Běžná cena: 306,09 Kč

Naše cena: 306,09 Kč

DETAIL
Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku

Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku

Šilhán Josef

Publikace se zaměřuje na jednu z klíčových oblastí smluvní obchodní praxe, totiž porušení smlouvy a právní následky s tím spojené. Jde o první komplexní monografické zpracování tohoto tématu dle nové právní úpravy.

Běžná cena: 790,00 Kč

Naše cena: 790,00 Kč

DETAIL
Praktický právní průvodce pro neziskové organizace - podle nového občanského zákoníku

Praktický právní průvodce pro neziskové organizace - podle nového občanského zákoníku

Vít Petr

Kniha je první takto zaměřenou, praktickou a srozumitelně napsanou publikací pro neziskové organizace na našem trhu. Je určena pracovníkům neziskových organizací, zejména členům jejich orgánů, vedoucím pracovníkům, fundraiserům, PR pracovníkům a marketérům.

Běžná cena: 249,00 Kč

Naše cena: 249,00 Kč

DETAIL
Pracovní právo v praxi - Základní pracovněprávní vztahy a rekodifikace

Pracovní právo v praxi - Základní pracovněprávní vztahy a rekodifikace

Kottnauer Antonín

Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, zasáhl i do pracovního práva, neboť opustil dosavadní oborové dělení práva. Vzájemná práva a povinnosti osob tvoří ve svém souhrnu soukromé právo.

Běžná cena: 468,69 Kč

Naše cena: 468,69 Kč

DETAIL
Pracovněprávní vztahy z pohledu nového občanského zákoníku

Pracovněprávní vztahy z pohledu nového občanského zákoníku

Pavlátová Jarmila

Publikace se zabývá velmi složitou a doposud velmi málo probádanou problematikou vzájemného vztahu pracovního práva, zejména zákoníku práce k novému občanskému právu, především k novému občanskému zákoníku.

Běžná cena: 190,00 Kč

Naše cena: 190,00 Kč

DETAIL
Péče řádného hospodáře v širším kontextu českého soukromého práva

Péče řádného hospodáře v širším kontextu českého soukromého práva

Lomnický Radek, Sigmundová Michaela, Blažek Červenková Pavlína, Janák Martin

Monografie pojednává o některých aktuálních tématech řízení a správy společností. Po historickém exkursu následuje popis jednotlivých nástrojů řízení a správy, pomocí nichž mohou různé zájmové skupiny optimalizovat vedení společnosti. Pozornost je věnována hlavně problematice péče řádného hospodáře a povinnosti loajality

Běžná cena: 172,17 Kč

Naše cena: 172,17 Kč

DETAIL
Odpovědnost státu za výkon veřejné moci

Odpovědnost státu za výkon veřejné moci

Pavel Mates, Jakub Severa

Právo požadovat náhradu škody či jiné újmy ze strany toho, kdo ji utrpěl v důsledku činnosti nebo naopak nečinnosti veřejné moci, patří k pojmovým znakům demokratických právních států. V této monografii se mohou čtenáři seznámit s tím, jak je toto právo zakotveno v českém právním řádu a jak je naplňováno.

Běžná cena: 334,78 Kč

Naše cena: 334,78 Kč

DETAIL
Obchodní společnosti a družstva

Obchodní společnosti a družstva

Pokorná, Holejšovský, Lasák, Pekárek a kolektiv

Učebnice navazuje na tradici beckovských „kursů obchodního práva“ a je ucelenou učebnicí věnovanou obchodním korporacím

Běžná cena: 890,00 Kč

Naše cena: 890,00 Kč

DETAIL