Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář

Fiala, Drápal a kolektiv

Právní úprava dědění obsažená v části třetí, hlavě třetí občanského zákoníku stojí na základech vytvořených úpravami předchozích občanských zákoníků účinných na území České republiky a vychází z principů ustavených již v dobách antického Říma. 

Běžná cena: 2 510,00 Kč

Naše cena: 2 510,00 Kč

DETAIL
Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku. Komentář. § 1400-1474

Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku. Komentář. § 1400-1474

Svejkovský, Marek a kol.

Cílem komentáře je vysvětlit podstatu nové právní úpravy materie, která dosud ani v občanském, ani v obchodním zákoníku upravena nebyla.

Běžná cena: 990,00 Kč

Naše cena: 990,00 Kč

DETAIL
Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu v novém občanském zákoníku - komentář

Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu v novém občanském zákoníku - komentář

Jindřichová, Hládek

Komentář k této části NOZ si vytyčil úkol interpretovat předmětnou část nového kodexu. Vzhledem k tomu, že se věcně tato část příliš neliší od dosavadní právní úpravy, přihlíží se v komentáři mimo jiné k dosavadním výkladům s ohledem na bankovní a rovněž relativně novou nebankovní praxi. Autoři komentáře si uvědomují, že po nabytí účinnosti NObčZ bude potřeba postupně doplnit aktuální judikaturu. Komentář z tohoto důvodu prozatím obsahuje mimo jiné přehled vybrané dosavadní judikatury, která dle názorů autorů komentáře, může být stále na jednotlivá ustanovení aplikovatelná.

Běžná cena: 630,00 Kč

Naše cena: 630,00 Kč

DETAIL
Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář

Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář

Raus David, Oršulová Andrea

Komentář je v současné době nejaktuálnějším výkladem současného znění zákona o ochraně hospodářské soutěže a souč asně jediným, který obsahuje i komparativní poznámky ke slovenskému zákonu o ochrane hospodárskej súťaže. Komentář se snaží reflektovat i nejzásadnější změny související s aplikací zákona o ochraně hospodářské soutěže, které plynou z rekodifikace prá va soukromého.

Běžná cena: 1 550,00 Kč

Naše cena: 1 550,00 Kč

DETAIL
Zákon o mezinárodním právu soukromém - komentář

Zákon o mezinárodním právu soukromém - komentář

Dobiáš Petr a kolektiv

Zákon č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém, vstupuje v účinnost 1. ledna 2014, stejně jako nový občanský zákoník, na který navazuje. Nový zákon reguluje otázky, které předchozí zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním explicitně neupravoval. V komentáři se odkazuje nejen na vnitrostátní, ale i na relevantní mezinárodní a evropskou úpravu.

Běžná cena: 750,00 Kč

Naše cena: 750,00 Kč

DETAIL
Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory

Grygar Jiří

Nejnovější komentář k zákonu o mediaci je zpracován podle právního stavu k 1. 1. 2014, tedy reaguje na změny v souvislosti s rekodifikací civilního práva (nový občanský zákoník, harmonizační novela občanského soudního řádu, zákon o zvláštních řízeních soudních a další). Obsahuje konzistentní a podrobný výklad zaměřený na praktické problémy při aplikaci zákona o mediaci a souvisejících zákonů s těžištěm v oblasti nejen hmotného, ale především procesního práva.

Běžná cena: 380,00 Kč

Naše cena: 380,00 Kč

DETAIL
Věcná břemena v novém občanském zákoníku komentář

Věcná břemena v novém občanském zákoníku - komentář

Kabelková Eva

Nový občanský zákoník věnuje právní úpravě věcných břemen více prostoru než dosavadní právní úprava. Nová ustanovení přinášejí rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena, zavádějí je do českého právního řádu znovu jako samostatné pojmy. Charakterizují také některé pozemkové a osobní služebnosti a upravují klasické služebnosti – služebnosti stezky, cesty, práva požívání nebo práva užívacího.

Běžná cena: 790,00 Kč

Naše cena: 790,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem

Nový občanský zákoník - s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem

K. Eliáš, M. Zuklínová, J. Gaňo, Marek Svatoš

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Protože v průběhu projednávání došlo k řadě změn a k některým posunům v přístupu, zpracoval Prof. K. Eliáš v březnu 2012 konsolidovanou důvodovou zprávu, která odpovídá schválenému textu zákoníku.

Běžná cena: 690,00 Kč

Naše cena: 690,00 Kč

DETAIL
Cenné papíry v novém občanském zákoníku- komentář

Cenné papíry v novém občanském zákoníku- komentář

Marek, Ježek

Cílem komentáře je podat výklad těch ustanovení NObčZ (zejm. § 514 až § 544), která se cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů týkají. Autoři především usilují o přiblížení podstaty nové úpravy, vysvětlení změn oproti úpravě dosavadní a o výklad užitečný praxi. V řadě případů se výklad na aplikační praxi odvolává. Důvodem je skutečnost, že s cennými papíry se kromě právníků setkávají také ekonomové, finančníci, studenti či investoři různých profesí, kteří potřebují základní orientaci v problematice.

Běžná cena: 890,00 Kč

Naše cena: 890,00 Kč

DETAIL
Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku komentář

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku - komentář

Kabelková Eva, Schödelbauerová Pavla

Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny se hlavně týkají úpravy dílčích otázek a právě na ně upozorňují autorky v komentáři k ustanovením občanského zákoníku s dostatečným předstihem před účinností zákona

Běžná cena: 790,00 Kč

Naše cena: 790,00 Kč

DETAIL
Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha V. - § 251-376

Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha V. - § 251-376

Havlíček Brain Team

Publikace zpracovaná širokým autorským kolektivem vedeným soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou reprezentuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. 

Běžná cena: 700,00 Kč

Naše cena: 700,00 Kč

DETAIL
Právnické osoby v novém občanském zákoníku Komentář

Právnické osoby v novém občanském zákoníku - Komentář

Svejkovský, Deverová a kolektiv

Publikace je nejen prvním komentářem nové úpravy právnických osob na trhu, ale též praktickou pomůckou, kterou vedle právníků ocení též lidé, kterých se problematika některého z typů právnických osob týká.

Běžná cena: 851,30 Kč

Naše cena: 851,30 Kč

DETAIL