ÚZ č.1220 Sociální zabezpečení

ÚZ č.1220 Sociální zabezpečení

Kolektiv autorů

Publikace obsahuje 13 předpisů rozdělené do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum.

Běžná cena: 127,00 Kč

Naše cena: 127,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1224 Daňový řád

ÚZ č.1224 Daňový řád

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu daňového řádu k 1. 7. 2017, se podstatně změnil zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a zákon o omezení plateb v hotovosti.

Běžná cena: 119,00 Kč

Naše cena: 119,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1223 Životní prostředí

ÚZ č.1223 Životní prostředí

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého.

Běžná cena: 319,00 Kč

Naše cena: 319,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1222 Cenné papíry

ÚZ č.1222 Cenné papíry

Kolektiv autorů

Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších relevantních předpisů.

Běžná cena: 349,00 Kč

Naše cena: 349,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1221 Pracovněprávní předpisy

ÚZ č.1221 Pracovněprávní předpisy

Kolektiv autorů

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele), dále zaměstnanost, odbory, kolektivní vyjednávání, platební neschopnost, inspekce práce.

Běžná cena: 117,00 Kč

Naše cena: 117,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.902 Převodové tabulky a rejstříky

ÚZ č.902 Převodové tabulky a rejstříky

Kolektiv autorů
Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry.

Běžná cena: 65,00 Kč

Naše cena: 65,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1168 Hazardní hry, Daň z hazardních her 2017

ÚZ č.1168 Hazardní hry, Daň z hazardních her 2017

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje nové předpisy regulující hazardní hry – zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her.

Běžná cena: 59,00 Kč

Naše cena: 59,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1169 Občanský zákoník 2017

ÚZ č.1169 Občanský zákoník 2017

Kolektiv autorů
Po třech letech existence byly v občanském zákoníku provedeny první změny; tyto změn jsou v textu vyznačeny tučně; protože změny nabývají účinnosti postupně, je u každé z nich uvedeno datum konkrétní účinnosti.

Běžná cena: 139,00 Kč

Naše cena: 139,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1171 Obchodní korporace 2017

ÚZ č.1171 Obchodní korporace 2017

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje novelizovaný zákon o obchodních korporacích s podrobným rejstříkem a novelizovaný zákon o státním podniku.

Běžná cena: 125,00 Kč

Naše cena: 125,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1186 Zahraniční obchod 2017

ÚZ č.1186 Zahraniční obchod 2017

Kolektiv autorů
Publikace zahrnuje soubor 23 aktualizovaných předpisů v platném znění, které upravují vývozní a dovozní licence, pojišťování a financování vývozu, mezinárodní koupi zboží, obchod s vojenským materiálem, chemickými zbraněmi, s předměty kulturní hodnoty a s ohroženými druhy živočichů a rostlin; dále mezinárodní kontrolní režimy, ochranu tuzemského trhu, nakládání se surovými diamanty.

Běžná cena: 149,00 Kč

Naše cena: 149,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1197 Energetika 2017

ÚZ č.1197 Energetika 2017

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje tři nosné zákony z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, z nichž některé byly od minulého vydání změněny, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou k dispozici zdarma.

Běžná cena: 289,00 Kč

Naše cena: 289,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1198 Státní služba 2017

ÚZ č.1198 Státní služba 2017

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů regulujících státní službu. Zákon o státní službě byl novelizován k 1. 6. 2017 (93 změn a doplnění) a k 1. 7. 2017 (21) – všechny změny jsou vyznačenu tučně.

Běžná cena: 69,00 Kč

Naše cena: 69,00 Kč

DETAIL