ÚZ č.1223 Životní prostředí

ÚZ č.1223 Životní prostředí

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého.

Běžná cena: 319,00 Kč

Naše cena: 319,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1222 Cenné papíry

ÚZ č.1222 Cenné papíry

Kolektiv autorů

Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších relevantních předpisů.

Běžná cena: 349,00 Kč

Naše cena: 349,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1221 Pracovněprávní předpisy

ÚZ č.1221 Pracovněprávní předpisy

Kolektiv autorů

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele), dále zaměstnanost, odbory, kolektivní vyjednávání, platební neschopnost, inspekce práce.

Běžná cena: 117,00 Kč

Naše cena: 117,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.902 Převodové tabulky a rejstříky

ÚZ č.902 Převodové tabulky a rejstříky

Kolektiv autorů
Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry.

Běžná cena: 65,00 Kč

Naše cena: 65,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1169 Občanský zákoník 2017

ÚZ č.1169 Občanský zákoník 2017

Kolektiv autorů
Po třech letech existence byly v občanském zákoníku provedeny první změny; tyto změn jsou v textu vyznačeny tučně; protože změny nabývají účinnosti postupně, je u každé z nich uvedeno datum konkrétní účinnosti.

Běžná cena: 139,00 Kč

Naše cena: 139,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1171 Obchodní korporace 2017

ÚZ č.1171 Obchodní korporace 2017

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje novelizovaný zákon o obchodních korporacích s podrobným rejstříkem a novelizovaný zákon o státním podniku.

Běžná cena: 125,00 Kč

Naše cena: 125,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1198 Státní služba 2017

ÚZ č.1198 Státní služba 2017

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů regulujících státní službu. Zákon o státní službě byl novelizován k 1. 6. 2017 (93 změn a doplnění) a k 1. 7. 2017 (21) – všechny změny jsou vyznačenu tučně.

Běžná cena: 69,00 Kč

Naše cena: 69,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1213 Soudy a soudci, Advokáti

ÚZ č.1213 Soudy a soudci, Advokáti

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků.

Běžná cena: 113,00 Kč

Naše cena: 113,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1205 Rodinné právo 2017

ÚZ č.1205 Rodinné právo 2017

V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství.

Běžná cena: 89,00 Kč

Naše cena: 89,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1204 Celní předpisy

ÚZ č.1204 Celní předpisy

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje kompletní soubor zákonů upravujících celní oblast – celní zákon, zákon o Celní správě ČR a zákon o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

Běžná cena: 79,00 Kč

Naše cena: 79,00 Kč

DETAIL
Zákon o mezinárodním právu soukromém

Zákon o mezinárodním právu soukromém

Gaňo Jiří, Kučera Zdeněk

Publikace obsahuje výklad jednotlivých ustanovení zákona, zaměřuje se na jejich uplatnění v praxi a poukazuje na souvislosti s přímo použitelnými předpisy práva Evropské unie a vyhlášenými mezinárodními smlouvami. Součástí knihy je kromě samotného textu komentáře též úplné znění důvodové zprávy a znění vybraných přímo použitelných předpisů práva Evropské unie a mezinárodních smluv. Autoři publikace se podíleli na přípravě zákona.

Běžná cena: 690,00 Kč

Naše cena: 690,00 Kč

DETAIL
Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku. Komentář (§ 2991–3005)

Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku. Komentář (§ 2991–3005)

Bílková Jana

specializovaný komentář k bezdůvodnému obohacení podle nové právní úpravy 
* představuje problematiku v rámci NOZ, ale také v širších souvislostech souvisejících právních úprav 
* odpovídá na otázky aplikovatelnosti ustanovení o neoprávněném majetkovém prospěchu v soudní praxi, porovnává předchozí a novou regulaci právního institutu a uvádí četné příklady sporů o vydání bezdůvodného obohacení

Běžná cena: 990,00 Kč

Naše cena: 990,00 Kč

DETAIL