ÚZ č.1252 Účetnictví nevýdělečných organizací 2018

ÚZ č.1252 Účetnictví nevýdělečných organizací 2018

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 7. 2017 a k 1. 1. 2018 (1 změna), účetní vyhlášku a účetní standardy pro na účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj.

Běžná cena: 69,00 Kč

Naše cena: 69,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1253 České účetní standardy

ÚZ č.1253 České účetní standardy

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., tzn. pro územní samosprávné celky, organizační složky státu, svazky obcí, příspěvkové organizace, fondy, regionální rady soudržnosti a další.

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1258 Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č.1258 Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady.

Běžná cena: 129,00 Kč

Naše cena: 129,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1217 Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

ÚZ č.1217 Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

Kolektiv autorů

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích k 1. 7. 2017, byl opět změněn mj. insolvenční zákon (přednostní uspokojení pohledávky související se správou domu a pozemku) a vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení; do publikace byla zařazena nová vyhláška o náležitostech podání v insolvenčním řízení a vyhláška o platební neschopnosti podnikatele (mezera krytí).

Běžná cena: 119,00 Kč

Naše cena: 119,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1216 Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

ÚZ č.1216 Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

Kolektiv autorů

Nové vydání publikace obsahuje novelizovaný text zákona o spotřebních daních a všech jeho prováděcích vyhlášek včetně nové vyhlášky upravující způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese.

Běžná cena: 109,00 Kč

Naše cena: 109,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1211 Školství

ÚZ č.1211 Školství

Kolektiv autorů
Celkem 45 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; vysoké školství; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče.

Běžná cena: 269,00 Kč

Naše cena: 269,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1219 Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhy

ÚZ č.1219 Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhy

Kolektiv autorů

Soubor 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. K velkým změnám dochází u zákona o silniční dopravě (115 změn a doplnění) a u zákona o pozemních komunikacích (22 změn a doplnění od 1. 1. 2018).

Běžná cena: 149,00 Kč

Naše cena: 149,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1218 Ochrana spotřebitele

ÚZ č.1218 Ochrana spotřebitele

Kolektiv autorů

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – zákon o ochraně spotřebitele, významně novelizovaný zákon o České obchodní inspekci (vstup do kontrolovaných prostor, kontrola internetového prodeje, kontrolní nákupy, povinnosti prodávajících), změněný zákon o potravinách a tabákových výrobcích, zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Publikace obsahuje také příslušné prováděcí předpisy.

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1227 Bezpečnost a ochrana

ÚZ č.1227 Bezpečnost a ochrana

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů.

Běžná cena: 185,00 Kč

Naše cena: 185,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1226 Krizové řízení

ÚZ č.1226 Krizové řízení

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů.

Běžná cena: 165,00 Kč

Naše cena: 165,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1220 Sociální zabezpečení

ÚZ č.1220 Sociální zabezpečení

Kolektiv autorů

Publikace obsahuje 13 předpisů rozdělené do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum.

Běžná cena: 127,00 Kč

Naše cena: 127,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1224 Daňový řád

ÚZ č.1224 Daňový řád

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu daňového řádu k 1. 7. 2017, se podstatně změnil zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a zákon o omezení plateb v hotovosti.

Běžná cena: 119,00 Kč

Naše cena: 119,00 Kč

DETAIL