ÚZ č.1270 Státní služba

ÚZ č.1270 Státní služba

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů regulujících státní službu. Vedle zákona je v publikaci 11 nařízení vlády a vyhlášek; hlavní změny jsou u vyhlášky o podrobnostech úřednické zkoušky (67 změn k 1. 8. 2018).

Běžná cena: 69,00 Kč

Naše cena: 69,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1269 Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

ÚZ č.1269 Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání došlo k podstatné změně vyhlášky o dani z nabytí nemovitých věcí, která nabývá účinnost k 1. 7. 2018 a k 1. 1. 2019 – v publikaci jsou úplná znění k oběma datům.

Běžná cena: 69,00 Kč

Naše cena: 69,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1267 Cizinci, azyl

ÚZ č.1267 Cizinci, azyl

Kolektiv autorů
Edice ÚZ již pokrývá většinu právních oblastí, ale cizinecká a azylová problematika dosud chyběla.

Běžná cena: 189,00 Kč

Naše cena: 189,00 Kč

DETAIL
Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Příkopa Vojtěch

Publikace přináší systematické roztřídění veřejnoprávních smluv koordinačních a zhodnocení jejich úpravy jak hmotněprávní, tak procesní. To vše je činěno při současném zohlednění tuzemské i zahraniční literatury a rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu. Vysvětlena je mimo jiné problematika uzavírání veřejnoprávních smluv, sporů z těchto smluv, jakož i vad smluv způsobujících jejich nezákonnost a nicotnost. Pozornost je věnována též způsobům zániku veřejnoprávních smluv. Kniha je psána v duchu analytického přístupu. Proto je pro ni charakteristický kritický náhled na zkoumanou problematiku. Za pomoci metodologicky korektních postupů je v ní řešeno množství výkladových obtíží včetně otázek, jimž se právní věda věnuje buď nedostatečně, nebo vůbec. K již přijatým řešením jsou předloženy jejich vhodnější alternativy, případně jsou zákonodárci předestírány návrhy de lege ferenda.

Běžná cena: 290,00 Kč

Naše cena: 290,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1265 Zemědělství, Lesnictví

ÚZ č.1265 Zemědělství, Lesnictví

Kolektiv autorů
Rozsáhlý soubor 20 nejdůležitějších zákonů.

Běžná cena: 289,00 Kč

Naše cena: 289,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1264 Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č.1264 Autorské právo, Průmyslová práva

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje autorský zákon, zákon o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem 37 předpisů v úplném znění včetně vybraných ustanovení souvisejících předpisů; tučné zvýraznění posledních změn.

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1263 Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

ÚZ č.1263 Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě.

Běžná cena: 59,00 Kč

Naše cena: 59,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1262 Správní řád, Přestupky

ÚZ č.1262 Správní řád, Přestupky

Kolektiv autorů
Od minulého vydání došlo v souvislosti s novelou stavebního zákona k menším změnám správního řádu a soudního řádu správního.

Běžná cena: 75,00 Kč

Naše cena: 75,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1261 Penzijní spoření

ÚZ č.1261 Penzijní spoření

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje úplný soubor předpisů k tzv. III. penzijnímu pilíři.

Běžná cena: 87,00 Kč

Naše cena: 87,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1259 Trestní předpisy

ÚZ č.1259 Trestní předpisy

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii.

Běžná cena: 199,00 Kč

Naše cena: 199,00 Kč

DETAIL
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou - 7. akt. vydání podle stavu k 1. 10. 2017

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou - 7. akt. vydání podle stavu k 1. 10. 2017

Jelínek Jiřía kolektiv

Sedmé, aktualizované vydání reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky nejsou vyčerpávajícím komentářem, ale přispějí k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ustanovení.

Běžná cena: 1 480,00 Kč

Naše cena: 1 480,00 Kč

DETAIL
Advokátní právo

Advokátní právo

Svejkovský, Macková, Vychopeň a kol.

Publikace se zabývá předpisy, jež se týkají advokacie, v nejširším slova smyslu. Již ze samotné preambule vyplývá, že výklad zahrnuje spektrum od zákonů nejvyšší právní síly až po vyhlášky, resp. usnesení orgánů Komory.

Běžná cena: 1 090,00 Kč

Naše cena: 1 090,00 Kč

DETAIL