Cenné papíry v novém občanském zákoníku- komentář

Cenné papíry v novém občanském zákoníku- komentář

Marek, Ježek

Cílem komentáře je podat výklad těch ustanovení NObčZ (zejm. § 514 až § 544), která se cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů týkají. Autoři především usilují o přiblížení podstaty nové úpravy, vysvětlení změn oproti úpravě dosavadní a o výklad užitečný praxi. V řadě případů se výklad na aplikační praxi odvolává. Důvodem je skutečnost, že s cennými papíry se kromě právníků setkávají také ekonomové, finančníci, studenti či investoři různých profesí, kteří potřebují základní orientaci v problematice.

Běžná cena: 890,00 Kč

Naše cena: 890,00 Kč

DETAIL
Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku komentář

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku - komentář

Kabelková Eva, Schödelbauerová Pavla

Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny se hlavně týkají úpravy dílčích otázek a právě na ně upozorňují autorky v komentáři k ustanovením občanského zákoníku s dostatečným předstihem před účinností zákona

Běžná cena: 790,00 Kč

Naše cena: 790,00 Kč

DETAIL
Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha V. - § 251-376

Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha V. - § 251-376

Havlíček Brain Team

Publikace zpracovaná širokým autorským kolektivem vedeným soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou reprezentuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. 

Běžná cena: 700,00 Kč

Naše cena: 700,00 Kč

DETAIL
Právnické osoby v novém občanském zákoníku Komentář

Právnické osoby v novém občanském zákoníku - Komentář

Svejkovský, Deverová a kolektiv

Publikace je nejen prvním komentářem nové úpravy právnických osob na trhu, ale též praktickou pomůckou, kterou vedle právníků ocení též lidé, kterých se problematika některého z typů právnických osob týká.

Běžná cena: 851,30 Kč

Naše cena: 851,30 Kč

DETAIL
Obecná část občanského práva

Obecná část občanského práva

Tichý Luboš

Cílem publikace je poznání základních pojmů soukromého práva, a to pomocí podrobnějšího a úplnějšího výkladu, než nabízejí učebnice a komentáře. Hlavní pozornost je pak upřena na právní skutečnosti včetně problematiky smlouvy. Kniha se dále věnuje základům učení o fyzických a právnických osobách, pojednání o věcech a jejich klasifikaci a rozboru dalších otázek, jako je např. úprava spotřebitelského práva.

Běžná cena: 564,35 Kč

Naše cena: 564,35 Kč

DETAIL
Občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchod. korporacích), 3. vyd.

Občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchod. korporacích), 3. vyd.

Přinášíme nové vydání úplného znění tří zcela nových základních občanskoprávních a obchodněprávních předpisů, které nabyly účinnosti dnem 1. 1. 2014 – nového občanského zákoníku, zákona o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) a zákona o mezinárodním právu soukromém.

Běžná cena: 314,70 Kč

Naše cena: 314,70 Kč

DETAIL
Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář

Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář

Hulmák a kolektiv

Nový občanský zákoník přináší řadu nových smluvních typů. • Výprosa vzniká bezplatným přenecháním věci k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat.

Běžná cena: 2 860,00 Kč

Naše cena: 2 860,00 Kč

DETAIL
Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář

Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář

Hulmák a kolektiv

Nový občanský zákoník překonává dvojkolejnost úpravy občanskoprávních a obchodněprávních závazků.

Běžná cena: 2 668,70 Kč

Naše cena: 2 668,70 Kč

DETAIL
Občanský zákoník III. Věcná práva. Komentář

Občanský zákoník III. Věcná práva. Komentář

Spáčil J. a kolektiv

Nový občanský zákoník přináší do našeho práva řadu převratných novinek včetně zcela nových institutů. Nakladatelství C. H. Beck k němu připravuje velký komentář, který usnadní všem právníkům aplikaci nové normy a orientaci v ní.

Běžná cena: 3 146,96 Kč

Naše cena: 3 146,96 Kč

DETAIL
Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář

Lavický a kolektiv

Běžná cena: 2 860,00 Kč

Naše cena: 2 860,00 Kč

DETAIL
Občanský zákoník - velký komentář - Svazek III - § 489-654 Věci a právní skutečnosti

Občanský zákoník - velký komentář - Svazek III - § 489-654 Věci a právní skutečnosti

Melzer Filip, Tégl Petr a kolektiv

Třetí svazek Velkého komentáře k občanskému zákoníku dovršuje výklad k jeho obecné části. Začíná vymezením právního postavení spotřebitele a podnikatele, po kterém následuje komentář ke třem významným hlavám obecné části: hlavě III: zastoupení, hlavě IV: věci a jejich rozdělení, a konečně hlavě V: právní skutečnosti. Tento svazek komentáře je doplněn o výklad k souvisejícím společným a přechodným ustanovením, která se týkají obecné části OZ, ovšem s výjimkou úpravy právnických osob, neboť tuto materii obsahuje svazek druhý.

Běžná cena: 1 492,17 Kč

Naše cena: 1 492,17 Kč

DETAIL
Občanský zákoník - velký komentář - Svazek I - § 1-117 Obecná ustanovení

Občanský zákoník - velký komentář - Svazek I - § 1-117 Obecná ustanovení

Melzel Filip, Tégl Petr a kolektiv

První svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je prvním z celkem tří svazků, které jsou věnovány jeho obecné části. Obsahuje úvod do zákonné úpravy, představovaný zejména jejími základními hodnotovými východisky. V nich je – s jistou nadsázkou – shrnuto to nejpodstatnější pro soukromé právo.

Běžná cena: 1 138,26 Kč

Naše cena: 1 138,26 Kč

DETAIL