Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku. Komentář. § 1400-1474

Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku. Komentář. § 1400-1474

Svejkovský, Marek a kol.

Cílem komentáře je vysvětlit podstatu nové právní úpravy materie, která dosud ani v občanském, ani v obchodním zákoníku upravena nebyla.

Běžná cena: 990,00 Kč

Naše cena: 990,00 Kč

DETAIL
Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu v novém občanském zákoníku - komentář

Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu v novém občanském zákoníku - komentář

Jindřichová, Hládek

Komentář k této části NOZ si vytyčil úkol interpretovat předmětnou část nového kodexu. Vzhledem k tomu, že se věcně tato část příliš neliší od dosavadní právní úpravy, přihlíží se v komentáři mimo jiné k dosavadním výkladům s ohledem na bankovní a rovněž relativně novou nebankovní praxi. Autoři komentáře si uvědomují, že po nabytí účinnosti NObčZ bude potřeba postupně doplnit aktuální judikaturu. Komentář z tohoto důvodu prozatím obsahuje mimo jiné přehled vybrané dosavadní judikatury, která dle názorů autorů komentáře, může být stále na jednotlivá ustanovení aplikovatelná.

Běžná cena: 630,00 Kč

Naše cena: 630,00 Kč

DETAIL
Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář

Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář

Raus David, Oršulová Andrea

Komentář je v současné době nejaktuálnějším výkladem současného znění zákona o ochraně hospodářské soutěže a souč asně jediným, který obsahuje i komparativní poznámky ke slovenskému zákonu o ochrane hospodárskej súťaže. Komentář se snaží reflektovat i nejzásadnější změny související s aplikací zákona o ochraně hospodářské soutěže, které plynou z rekodifikace prá va soukromého.

Běžná cena: 1 550,00 Kč

Naše cena: 1 550,00 Kč

DETAIL
Zákon o obchodních korporacích

Zákon o obchodních korporacích

Publikace obsahuje celé a úplné znění zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nabyl účinností dnem 1. 1. 2014 a který přináší nejrozsáhlejší řadu změn do českého práva obchodních společností za posledních 23 let obnovené existence českého korporátního práva.

Běžná cena: 100,00 Kč

Naše cena: 100,00 Kč

DETAIL
Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem

Zákon o obchodních korporacích - s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem

Bohumil Havel, Kateřina Smolíková

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým zákonem; zdůvodňuje přístupy k filosofii zákona jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a je prvním komentářem jeho jednotlivých ustanovení. 

Běžná cena: 340,00 Kč

Naše cena: 340,00 Kč

DETAIL
Zákon o mezinárodním právu soukromém - komentář

Zákon o mezinárodním právu soukromém - komentář

Dobiáš Petr a kolektiv

Zákon č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém, vstupuje v účinnost 1. ledna 2014, stejně jako nový občanský zákoník, na který navazuje. Nový zákon reguluje otázky, které předchozí zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním explicitně neupravoval. V komentáři se odkazuje nejen na vnitrostátní, ale i na relevantní mezinárodní a evropskou úpravu.

Běžná cena: 750,00 Kč

Naše cena: 750,00 Kč

DETAIL
Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory

Grygar Jiří

Nejnovější komentář k zákonu o mediaci je zpracován podle právního stavu k 1. 1. 2014, tedy reaguje na změny v souvislosti s rekodifikací civilního práva (nový občanský zákoník, harmonizační novela občanského soudního řádu, zákon o zvláštních řízeních soudních a další). Obsahuje konzistentní a podrobný výklad zaměřený na praktické problémy při aplikaci zákona o mediaci a souvisejících zákonů s těžištěm v oblasti nejen hmotného, ale především procesního práva.

Běžná cena: 380,00 Kč

Naše cena: 380,00 Kč

DETAIL
Vhled do právní úpravy českého obchodního práva - 2. díl, Základy obligačního práva

Vhled do právní úpravy českého obchodního práva - 2. díl, Základy obligačního práva

Padrnos Jaroslav

Publikace „Vhled do právní úpravy českého obchodního práva“ je určena každému, kdo je veden přáním se obeznámit se základy současného českého obchodního práva, především však jako pomocná studijní literatura posluchačům vysokých škol se studijními programy zaměřenými na studium práva a ekonomiky. Klade si za cíl usnadnit čtenáři elementární orientaci v právním systému českého obchodního práva.

Běžná cena: 180,00 Kč

Naše cena: 180,00 Kč

DETAIL
Vhled do právní úpravy českého obchodního práva 1. díl

Vhled do právní úpravy českého obchodního práva - 1. díl

Padrnos Jaroslav

Publikace je určena každému, kdo je veden přáním se obeznámit se základy současného českého obchodního práva, především však jako pomocná studijní literatura posluchačům vysokých škol se studijními programy zaměřenými na studium práva a ekonomiky. 

Běžná cena: 380,00 Kč

Naše cena: 380,00 Kč

DETAIL
Věcná břemena v novém občanském zákoníku komentář

Věcná břemena v novém občanském zákoníku - komentář

Kabelková Eva

Nový občanský zákoník věnuje právní úpravě věcných břemen více prostoru než dosavadní právní úprava. Nová ustanovení přinášejí rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena, zavádějí je do českého právního řádu znovu jako samostatné pojmy. Charakterizují také některé pozemkové a osobní služebnosti a upravují klasické služebnosti – služebnosti stezky, cesty, práva požívání nebo práva užívacího.

Běžná cena: 790,00 Kč

Naše cena: 790,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem

Nový občanský zákoník - s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem

K. Eliáš, M. Zuklínová, J. Gaňo, Marek Svatoš

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Protože v průběhu projednávání došlo k řadě změn a k některým posunům v přístupu, zpracoval Prof. K. Eliáš v březnu 2012 konsolidovanou důvodovou zprávu, která odpovídá schválenému textu zákoníku.

Běžná cena: 690,00 Kč

Naše cena: 690,00 Kč

DETAIL
Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, 5. vydání

Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, 5. vydání

Ondřej Jan

Páté rozšířené vydání učebnice zahrnuje tři rozsáhlé oblasti práva – jednak mezinárodní právo veřejné jako samostatný systém práva, dále mezinárodní právo soukromé, které je odvětvím práva vnitrostátního a právo mezinárodního obchodu. 

Běžná cena: 490,00 Kč

Naše cena: 490,00 Kč

DETAIL