Zákon o mezinárodním právu soukromém - komentář

Zákon o mezinárodním právu soukromém - komentář

Dobiáš Petr a kolektiv

Zákon č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém, vstupuje v účinnost 1. ledna 2014, stejně jako nový občanský zákoník, na který navazuje. Nový zákon reguluje otázky, které předchozí zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním explicitně neupravoval. V komentáři se odkazuje nejen na vnitrostátní, ale i na relevantní mezinárodní a evropskou úpravu.

Běžná cena: 750,00 Kč

Naše cena: 750,00 Kč

DETAIL
Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory

Grygar Jiří

Nejnovější komentář k zákonu o mediaci je zpracován podle právního stavu k 1. 1. 2014, tedy reaguje na změny v souvislosti s rekodifikací civilního práva (nový občanský zákoník, harmonizační novela občanského soudního řádu, zákon o zvláštních řízeních soudních a další). Obsahuje konzistentní a podrobný výklad zaměřený na praktické problémy při aplikaci zákona o mediaci a souvisejících zákonů s těžištěm v oblasti nejen hmotného, ale především procesního práva.

Běžná cena: 380,00 Kč

Naše cena: 380,00 Kč

DETAIL
Vhled do právní úpravy českého obchodního práva - 2. díl, Základy obligačního práva

Vhled do právní úpravy českého obchodního práva - 2. díl, Základy obligačního práva

Padrnos Jaroslav

Publikace „Vhled do právní úpravy českého obchodního práva“ je určena každému, kdo je veden přáním se obeznámit se základy současného českého obchodního práva, především však jako pomocná studijní literatura posluchačům vysokých škol se studijními programy zaměřenými na studium práva a ekonomiky. Klade si za cíl usnadnit čtenáři elementární orientaci v právním systému českého obchodního práva.

Běžná cena: 180,00 Kč

Naše cena: 180,00 Kč

DETAIL
Vhled do právní úpravy českého obchodního práva 1. díl

Vhled do právní úpravy českého obchodního práva - 1. díl

Padrnos Jaroslav

Publikace je určena každému, kdo je veden přáním se obeznámit se základy současného českého obchodního práva, především však jako pomocná studijní literatura posluchačům vysokých škol se studijními programy zaměřenými na studium práva a ekonomiky. 

Běžná cena: 380,00 Kč

Naše cena: 380,00 Kč

DETAIL
Věcná břemena v novém občanském zákoníku komentář

Věcná břemena v novém občanském zákoníku - komentář

Kabelková Eva

Nový občanský zákoník věnuje právní úpravě věcných břemen více prostoru než dosavadní právní úprava. Nová ustanovení přinášejí rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena, zavádějí je do českého právního řádu znovu jako samostatné pojmy. Charakterizují také některé pozemkové a osobní služebnosti a upravují klasické služebnosti – služebnosti stezky, cesty, práva požívání nebo práva užívacího.

Běžná cena: 790,00 Kč

Naše cena: 790,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem

Nový občanský zákoník - s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem

K. Eliáš, M. Zuklínová, J. Gaňo, Marek Svatoš

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Protože v průběhu projednávání došlo k řadě změn a k některým posunům v přístupu, zpracoval Prof. K. Eliáš v březnu 2012 konsolidovanou důvodovou zprávu, která odpovídá schválenému textu zákoníku.

Běžná cena: 690,00 Kč

Naše cena: 690,00 Kč

DETAIL
Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, 5. vydání

Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, 5. vydání

Ondřej Jan

Páté rozšířené vydání učebnice zahrnuje tři rozsáhlé oblasti práva – jednak mezinárodní právo veřejné jako samostatný systém práva, dále mezinárodní právo soukromé, které je odvětvím práva vnitrostátního a právo mezinárodního obchodu. 

Běžná cena: 490,00 Kč

Naše cena: 490,00 Kč

DETAIL
Cenné papíry v novém občanském zákoníku- komentář

Cenné papíry v novém občanském zákoníku- komentář

Marek, Ježek

Cílem komentáře je podat výklad těch ustanovení NObčZ (zejm. § 514 až § 544), která se cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů týkají. Autoři především usilují o přiblížení podstaty nové úpravy, vysvětlení změn oproti úpravě dosavadní a o výklad užitečný praxi. V řadě případů se výklad na aplikační praxi odvolává. Důvodem je skutečnost, že s cennými papíry se kromě právníků setkávají také ekonomové, finančníci, studenti či investoři různých profesí, kteří potřebují základní orientaci v problematice.

Běžná cena: 890,00 Kč

Naše cena: 890,00 Kč

DETAIL
Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku komentář

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku - komentář

Kabelková Eva, Schödelbauerová Pavla

Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny se hlavně týkají úpravy dílčích otázek a právě na ně upozorňují autorky v komentáři k ustanovením občanského zákoníku s dostatečným předstihem před účinností zákona

Běžná cena: 790,00 Kč

Naše cena: 790,00 Kč

DETAIL
Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha V. - § 251-376

Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha V. - § 251-376

Havlíček Brain Team

Publikace zpracovaná širokým autorským kolektivem vedeným soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou reprezentuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. 

Běžná cena: 700,00 Kč

Naše cena: 700,00 Kč

DETAIL
Právnické osoby v novém občanském zákoníku Komentář

Právnické osoby v novém občanském zákoníku - Komentář

Svejkovský, Deverová a kolektiv

Publikace je nejen prvním komentářem nové úpravy právnických osob na trhu, ale též praktickou pomůckou, kterou vedle právníků ocení též lidé, kterých se problematika některého z typů právnických osob týká.

Běžná cena: 851,30 Kč

Naše cena: 851,30 Kč

DETAIL
Obecná část občanského práva

Obecná část občanského práva

Tichý Luboš

Cílem publikace je poznání základních pojmů soukromého práva, a to pomocí podrobnějšího a úplnějšího výkladu, než nabízejí učebnice a komentáře. Hlavní pozornost je pak upřena na právní skutečnosti včetně problematiky smlouvy. Kniha se dále věnuje základům učení o fyzických a právnických osobách, pojednání o věcech a jejich klasifikaci a rozboru dalších otázek, jako je např. úprava spotřebitelského práva.

Běžná cena: 564,35 Kč

Naše cena: 564,35 Kč

DETAIL