Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech 2014 poznámkové znění

Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech 2014 - poznámkové znění

Bachroňová, Divišová, Finger, Hejda, Machala, Prosser, Vaněčková

Autoři publikace pojali výstižnou formou čtenáři objasnit podstatu a praktický dopad jednotlivých ustanovení nového zákona o obchodních korporacích. Nový zákon o obchodních korporacích Nový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), „nahrazuje“ s účinností od 1. ledna 2014 dosavadní obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.).

Běžná cena: 1 099,00 Kč

Naše cena: 1 099,00 Kč

DETAIL
Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích

Müllerová Libuše,Šindelář Michal

Rekodifikace občanského a obchodního práva významně zasáhla do pravidel účetnictví obchodních korporací – společností s ručením omezeným i akciových společností. 

Běžná cena: 289,00 Kč

Naše cena: 289,00 Kč

DETAIL
Obchodní korporace. Obecná část. Základy soukromého práva V.

Obchodní korporace. Obecná část. Základy soukromého práva V.

Chalupa, Reiterman, Holý

Publikace představuje učebnici práva obchodních korporací a navazuje na učebnici práva cenných papírů, která v rámci série Základů soukromého práva vyšla v roce 2014.

Běžná cena: 330,00 Kč

Naše cena: 330,00 Kč

DETAIL
Právo obchodních korporací

Právo obchodních korporací

Černá Stanislava, Štenglová Ivana, Pelikánová Irena

Učebnici obchodního práva podle nové právní úpravy obsažené v zákoně o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) a v novém občanském zákoníku (č. 89/2012 Sb.) vytváří osvědčený autorský kolektiv z katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Běžná cena: 790,00 Kč

Naše cena: 790,00 Kč

DETAIL
Občanský soudní řád II. Exekuční řád. Praktický komentář

Občanský soudní řád II. Exekuční řád. Praktický komentář

Lavický Petr a kolektiv

II. svazek řady civilních procesních předpisů: Občanský soudní řád (§ 251 až 376) a Exekuční řád (§ 28 až 151). Svazek obsahuje předpisy k výkonu rozhodnutí a exekuci pod souhrnným názvem EXEKUČNÍ PRÁVO.

Běžná cena: 940,00 Kč

Naše cena: 940,00 Kč

DETAIL
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku - komentář k § 2894 až § 2971

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku - komentář k § 2894 až § 2971

Vítová Blanka, Dohnal Jakub, Kotula Jan

Publikace řeší náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy v soukromém právu. Jedná se o poznámkové vydání právní úpravy odpovědnosti za škodu v novém občanském zákoníku s vytyčením změn, které byly v novém občanském zákoníku zavedeny oproti stávající úpravě.

Běžná cena: 449,00 Kč

Naše cena: 449,00 Kč

DETAIL
Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář

Fiala, Drápal a kolektiv

Právní úprava dědění obsažená v části třetí, hlavě třetí občanského zákoníku stojí na základech vytvořených úpravami předchozích občanských zákoníků účinných na území České republiky a vychází z principů ustavených již v dobách antického Říma. 

Běžná cena: 2 510,00 Kč

Naše cena: 2 510,00 Kč

DETAIL
Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku. Komentář. § 1400-1474

Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku. Komentář. § 1400-1474

Svejkovský, Marek a kol.

Cílem komentáře je vysvětlit podstatu nové právní úpravy materie, která dosud ani v občanském, ani v obchodním zákoníku upravena nebyla.

Běžná cena: 990,00 Kč

Naše cena: 990,00 Kč

DETAIL
Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu v novém občanském zákoníku - komentář

Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu v novém občanském zákoníku - komentář

Jindřichová, Hládek

Komentář k této části NOZ si vytyčil úkol interpretovat předmětnou část nového kodexu. Vzhledem k tomu, že se věcně tato část příliš neliší od dosavadní právní úpravy, přihlíží se v komentáři mimo jiné k dosavadním výkladům s ohledem na bankovní a rovněž relativně novou nebankovní praxi. Autoři komentáře si uvědomují, že po nabytí účinnosti NObčZ bude potřeba postupně doplnit aktuální judikaturu. Komentář z tohoto důvodu prozatím obsahuje mimo jiné přehled vybrané dosavadní judikatury, která dle názorů autorů komentáře, může být stále na jednotlivá ustanovení aplikovatelná.

Běžná cena: 630,00 Kč

Naše cena: 630,00 Kč

DETAIL
Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář

Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář

Raus David, Oršulová Andrea

Komentář je v současné době nejaktuálnějším výkladem současného znění zákona o ochraně hospodářské soutěže a souč asně jediným, který obsahuje i komparativní poznámky ke slovenskému zákonu o ochrane hospodárskej súťaže. Komentář se snaží reflektovat i nejzásadnější změny související s aplikací zákona o ochraně hospodářské soutěže, které plynou z rekodifikace prá va soukromého.

Běžná cena: 1 550,00 Kč

Naše cena: 1 550,00 Kč

DETAIL
Zákon o obchodních korporacích

Zákon o obchodních korporacích

Publikace obsahuje celé a úplné znění zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nabyl účinností dnem 1. 1. 2014 a který přináší nejrozsáhlejší řadu změn do českého práva obchodních společností za posledních 23 let obnovené existence českého korporátního práva.

Běžná cena: 100,00 Kč

Naše cena: 100,00 Kč

DETAIL
Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem

Zákon o obchodních korporacích - s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem

Bohumil Havel, Kateřina Smolíková

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým zákonem; zdůvodňuje přístupy k filosofii zákona jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a je prvním komentářem jeho jednotlivých ustanovení. 

Běžná cena: 340,00 Kč

Naše cena: 340,00 Kč

DETAIL