Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku

Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku

Šilhán Josef

Publikace se zaměřuje na jednu z klíčových oblastí smluvní obchodní praxe, totiž porušení smlouvy a právní následky s tím spojené. Jde o první komplexní monografické zpracování tohoto tématu dle nové právní úpravy.

Běžná cena: 790,00 Kč

Naše cena: 790,00 Kč

DETAIL
Praktický právní průvodce pro neziskové organizace - podle nového občanského zákoníku

Praktický právní průvodce pro neziskové organizace - podle nového občanského zákoníku

Vít Petr

Kniha je první takto zaměřenou, praktickou a srozumitelně napsanou publikací pro neziskové organizace na našem trhu. Je určena pracovníkům neziskových organizací, zejména členům jejich orgánů, vedoucím pracovníkům, fundraiserům, PR pracovníkům a marketérům.

Běžná cena: 249,00 Kč

Naše cena: 249,00 Kč

DETAIL
Pracovní právo v praxi - Základní pracovněprávní vztahy a rekodifikace

Pracovní právo v praxi - Základní pracovněprávní vztahy a rekodifikace

Kottnauer Antonín

Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, zasáhl i do pracovního práva, neboť opustil dosavadní oborové dělení práva. Vzájemná práva a povinnosti osob tvoří ve svém souhrnu soukromé právo.

Běžná cena: 468,69 Kč

Naše cena: 468,69 Kč

DETAIL
Pracovněprávní vztahy z pohledu nového občanského zákoníku

Pracovněprávní vztahy z pohledu nového občanského zákoníku

Pavlátová Jarmila

Publikace se zabývá velmi složitou a doposud velmi málo probádanou problematikou vzájemného vztahu pracovního práva, zejména zákoníku práce k novému občanskému právu, především k novému občanskému zákoníku.

Běžná cena: 190,00 Kč

Naše cena: 190,00 Kč

DETAIL
Péče řádného hospodáře v širším kontextu českého soukromého práva

Péče řádného hospodáře v širším kontextu českého soukromého práva

Lomnický Radek, Sigmundová Michaela, Blažek Červenková Pavlína, Janák Martin

Monografie pojednává o některých aktuálních tématech řízení a správy společností. Po historickém exkursu následuje popis jednotlivých nástrojů řízení a správy, pomocí nichž mohou různé zájmové skupiny optimalizovat vedení společnosti. Pozornost je věnována hlavně problematice péče řádného hospodáře a povinnosti loajality

Běžná cena: 172,17 Kč

Naše cena: 172,17 Kč

DETAIL
Odpovědnost státu za výkon veřejné moci

Odpovědnost státu za výkon veřejné moci

Pavel Mates, Jakub Severa

Právo požadovat náhradu škody či jiné újmy ze strany toho, kdo ji utrpěl v důsledku činnosti nebo naopak nečinnosti veřejné moci, patří k pojmovým znakům demokratických právních států. V této monografii se mohou čtenáři seznámit s tím, jak je toto právo zakotveno v českém právním řádu a jak je naplňováno.

Běžná cena: 334,78 Kč

Naše cena: 334,78 Kč

DETAIL
Obchodní společnosti a družstva

Obchodní společnosti a družstva

Pokorná, Holejšovský, Lasák, Pekárek a kolektiv

Učebnice navazuje na tradici beckovských „kursů obchodního práva“ a je ucelenou učebnicí věnovanou obchodním korporacím

Běžná cena: 890,00 Kč

Naše cena: 890,00 Kč

DETAIL
Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo

Bejček a kolektiv

 Příručka navazuje na oblíbenou a velmi rozšířenou učební pomůcku – Kursy obchodního práva.

Běžná cena: 890,00 Kč

Naše cena: 890,00 Kč

DETAIL
Obchodní právo

Obchodní právo

Rozehnal Aleš a kolektiv

Obchodní právo je jedním z nejdynamičtěji rozvíjejících se právních odvětví, které se však v posledních desetiletích vyvíjelo diskontinuitně. Nová úprava soukromého práva vyvolala potřebu stanovit rozsah a zakotvení moderního obchodního práva ve vztahu k dalším právním oborům. 

Běžná cena: 717,39 Kč

Naše cena: 717,39 Kč

DETAIL
Občanské právo hmotné - Závazkové právo

Občanské právo hmotné - Závazkové právo

Raban Přemysl a kolektiv

Běžná cena: 550,00 Kč

Naše cena: 550,00 Kč

DETAIL
Občanské právo hmotné - Obecná část. Absolutní majetková práva, 2. vydání

Občanské právo hmotné - Obecná část. Absolutní majetková práva, 2. vydání

Hurdík J., Raban P., Bělohlávek J.A., Plecitý V., Dobešová L., Pelech J., Čihák L.

Učebnice Občanské právo hmotné je výsledkem naléhavé potřeby poskytnout studentům soukromého, resp. občanského práva vhodnou pomůcku pro studium práva v situaci, kdy je dokončován proces komplexní rekodifikace občanského práva, vyjádřený především textem nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), přijatého s účinností ke dni 1. 1. 2014.

Běžná cena: 373,04 Kč

Naše cena: 373,04 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Benátčanová Pavla, Korbel František, Prudíková Dana, Ryšávková Veronika

Cílem této knihy je podat ucelený přehled novinek, které nový občanský zákoník, případně nové související předpisy, přináší, a to co nejsrozumitelnější formou tak, aby byla „pomůckou“ pro každého občana – neprávníka při řešení jeho každodenních situací (nájem bytu, prodej auta, sepsání závěti, rozvod a vypořádání majetku, nalezení ztracené věci, náhrada újmy při úrazu apod.).

Běžná cena: 299,00 Kč

Naše cena: 299,00 Kč

DETAIL