Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

07.02.2019 - č. 30/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. ...

Předpis č. 30/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 Sp. zn. Pl. ÚS 4/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

č. 31/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v...

Předpis č. 31/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 30/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepř...

Předpis č. 30/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 Sp. zn. Pl. ÚS 4/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

č. 29/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 z...

Předpis č. 29/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků

č. 28/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním...

Předpis č. 28/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách

06.02.2019 - č. 22/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výr...

Předpis č. 22/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže

01.02.2019 - č. 287/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,...

Předpis č. 287/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.02.2019 - č. 117/2001 Sb. - Zákon o veřejných sbírkách - ve znění 287/2018 Sb.

Předpis č. 117/2001 Sb. - Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)

01.02.2019 - č. 2/2019 Sb. - Vyhláška o evidenci krytých bloků

Předpis č. 2/2019 Sb. - Vyhláška o evidenci krytých bloků

01.02.2019 - č. 4/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 4/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2019 - č. 6/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidan...

Předpis č. 6/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

č. 27/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximá...

Předpis č. 27/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění

01.02.2019 - č. 25/2019 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích vol...

Předpis č. 25/2019 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

č. 26/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mez...

Předpis č. 26/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

č. 25/2019 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Předpis č. 25/2019 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

31.01.2019 - č. 20/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 1...

Předpis č. 20/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny

31.01.2019 - č. 21/2019 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům če...

Předpis č. 21/2019 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny

30.01.2019 - č. 11/2019 Sb. - Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem

Předpis č. 11/2019 Sb. - Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem

30.01.2019 - č. 12/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I

Předpis č. 12/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I

30.01.2019 - č. 13/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II

Předpis č. 13/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II