Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

04.06.2019 - č. 140/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanove...

Předpis č. 140/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, ve znění vyhlášky č. 286/2016 Sb.

04.06.2019 - č. 301/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské polic... - ve znění 140/2019 Sb.

Předpis č. 301/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie

č. 136/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemský...

Předpis č. 136/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2019 - č. 259/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializ...

Předpis č. 259/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

01.06.2019 - č. 10/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu...

Předpis č. 10/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat

01.06.2019 - č. 31/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způs...

Předpis č. 31/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.06.2019 - č. 54/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodař...

Předpis č. 54/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2019 - č. 91/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb...

Předpis č. 91/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

01.06.2019 - č. 95/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanoven...

Předpis č. 95/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

01.06.2019 - č. 62/2001 Sb. - Vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních... - ve znění 54/2019 Sb.

Předpis č. 62/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

01.06.2019 - č. 595/2006 Sb. - Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesm... - ve znění 91/2019 Sb.

Předpis č. 595/2006 Sb. - Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

01.06.2019 - č. 121/2019 Sb. - Vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce ...

Předpis č. 121/2019 Sb. - Vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

01.06.2019 - č. 128/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanove...

Předpis č. 128/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2019 - č. 427/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vyk... - ve znění 128/2019 Sb.

Předpis č. 427/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

01.06.2019 - č. 129/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazební...

Předpis č. 129/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb.

01.06.2019 - č. 130/2019 Sb. - Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs...

Předpis č. 130/2019 Sb. - Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

01.06.2019 - č. 131/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležit...

Předpis č. 131/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2019 - č. 133/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně ...

Předpis č. 133/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2019 - č. 313/2007 Sb. - Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho ho... - ve znění 133/2019 Sb.

Předpis č. 313/2007 Sb. - Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

č. 134/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 134/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce