Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 113/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dvou Doda...

Předpis č. 113/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dvou Dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

č. 112/2014 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupite...

Předpis č. 112/2014 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

19.06.2014 - č. 96/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanove...

Předpis č. 96/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění vyhlášky č. 351/2010 Sb.

19.06.2014 - č. 97/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanove...

Předpis č. 97/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

19.06.2014 - č. 143/2008 Sb. - Vyhláška o lidské krvi - ve znění 96/2014 Sb.

Předpis č. 143/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi)

19.06.2014 - č. 238/2011 Sb. - Vyhláška hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygie... - ve znění 97/2014 Sb.

Předpis č. 238/2011 Sb. - Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

č. 111/2014 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České ...

Předpis č. 111/2014 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013

č. 110/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plyn...

Předpis č. 110/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb.

č. 109/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění po...

Předpis č. 109/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

15.06.2014 - č. 105/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobn...

Předpis č. 105/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění vyhlášky č. 54/2010 Sb.

13.06.2014 - č. 337/2002 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za ... - ve znění 94/2014 Sb.

Předpis č. 337/2002 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

13.06.2014 - č. 335/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o ověřování střelných zbra... - ve znění 95/2014 Sb.

Předpis č. 335/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky

13.06.2014 - č. 208/2012 Sb. - Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařaz... - ve znění 93/2014 Sb.

Předpis č. 208/2012 Sb. - Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

13.06.2014 - č. 93/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb...

Předpis č. 93/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

13.06.2014 - č. 94/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb...

Předpis č. 94/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.

13.06.2014 - č. 95/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 95/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů

č. 107/2014 Sb. - Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 351/2005 Sb., o stanovení výčtu kódů kombinované nomenkla...

Předpis č. 107/2014 Sb. - Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 351/2005 Sb., o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu a vývozu

č. 106/2014 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Předpis č. 106/2014 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 108/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení nařízení města Františkovy Lázně, zákaz pochůzkového a podomního prodeje

Předpis č. 108/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 57/13 ve věci návrhu na zrušení nařízení města Františkovy Lázně č. 1/2013, zákaz pochůzkového a podomního prodeje

13.06.2014 - č. 108/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení nařízení města Františkovy Lázně, záka...

Předpis č. 108/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 57/13 ve věci návrhu na zrušení nařízení města Františkovy Lázně č. 1/2013, zákaz pochůzkového a podomního prodeje