Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

03.10.2014 - č. 212/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb...

Předpis č. 212/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení

03.10.2014 - č. 125/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemcům... - ve znění 212/2014 Sb.

Předpis č. 125/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení

č. 211/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského po...

Předpis č. 211/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor

č. 212/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností p...

Předpis č. 212/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení

01.10.2014 - č. 106/2014 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za ...

Předpis č. 106/2014 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

01.10.2014 - č. 352/2008 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky - ve znění 105/2014 Sb.

Předpis č. 352/2008 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)

01.10.2014 - č. 169/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o ...

Předpis č. 169/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2014 - č. 184/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o ...

Předpis č. 184/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2014 - č. 185/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcí...

Předpis č. 185/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.10.2014 - č. 236/1995 Sb. - Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a s... - ve znění 185/2014 Sb.

Předpis č. 236/1995 Sb. - Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

01.10.2014 - č. 193/2014 Sb. - Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na ...

Předpis č. 193/2014 Sb. - Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

01.10.2014 - č. 439/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení sl... - ve znění 193/2014 Sb.

Předpis č. 439/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování)

01.10.2014 - č. 198/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící...

Předpis č. 198/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2014 - č. 235/2004 Sb. - Zákon o dani z přidané hodnoty - ve znění 196/2014 Sb.

Předpis č. 235/2004 Sb. - Zákon o dani z přidané hodnoty

01.10.2014 - č. 428/2010 Sb. - Vyhláška stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tran... - ve znění 198/2014 Sb.

Předpis č. 428/2010 Sb. - Vyhláška stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza

01.10.2014 - č. 199/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provede...

Předpis č. 199/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

01.10.2014 - č. 200/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobn...

Předpis č. 200/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

01.10.2014 - č. 202/2014 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z mineráln...

Předpis č. 202/2014 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími

01.10.2014 - č. 353/2003 Sb. - Zákon o spotřebních daních - ve znění 201/2014 Sb.

Předpis č. 353/2003 Sb. - Zákon o spotřebních daních

01.10.2014 - č. 352/2005 Sb. - Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady - ve znění 200/2014 Sb.

Předpis č. 352/2005 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)