Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 315/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin...

Předpis č. 315/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů

č. 314/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiá...

Předpis č. 314/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb.

č. 313/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných...

Předpis č. 313/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

č. 312/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Předpis č. 312/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 46/18 ve věci návrhu na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

08.07.2020 - č. 312/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 138 odst. 1 záko...

Předpis č. 312/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 46/18 ve věci návrhu na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

č. 311/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva školství o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených ...

Předpis č. 311/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva školství o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 310/2020 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ...

Předpis č. 310/2020 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2020 - č. 13/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se...

Předpis č. 13/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů

01.07.2020 - č. 19/2020 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za příro...

Předpis č. 19/2020 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

01.07.2020 - č. 40/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registr...

Předpis č. 40/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2020 - č. 62/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb...

Předpis č. 62/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.

01.07.2020 - č. 115/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopr...

Předpis č. 115/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2020 - č. 163/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoní...

Předpis č. 163/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2020 - č. 167/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu ...

Předpis č. 167/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2020 - č. 238/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotř...

Předpis č. 238/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2020 - č. 244/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb....

Předpis č. 244/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov

01.07.2020 - č. 250/2020 Sb. - Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu...

Předpis č. 250/2020 Sb. - Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie

01.07.2020 - č. 251/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb...

Předpis č. 251/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

01.07.2020 - č. 132/2010 Sb. - Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání - ve znění 238/2020 Sb.

Předpis č. 132/2010 Sb. - Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)

01.07.2020 - č. 67/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s posky... - ve znění 163/2020 Sb.

Předpis č. 67/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty