Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

04.01.2021 - č. 598/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1378 o nařízení hejtmanům ...

Předpis č. 598/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1378 o přijetí krizového opatření

01.01.2021 - č. 283/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve ...

Předpis č. 283/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2021 - č. 310/2020 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 41...

Předpis č. 310/2020 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 336/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opat...

Předpis č. 336/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2021 - č. 340/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanoven...

Předpis č. 340/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 341/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 341/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 345/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecn...

Předpis č. 345/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem

01.01.2021 - č. 579/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb...

Předpis č. 579/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb.

01.01.2021 - č. 346/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou půso...

Předpis č. 346/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu

01.01.2021 - č. 584/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 584/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

01.01.2021 - č. 357/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavc...

Předpis č. 357/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 359/2020 Sb. - Vyhláška o měření elektřiny

Předpis č. 359/2020 Sb. - Vyhláška o měření elektřiny

01.01.2021 - č. 360/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významn...

Předpis č. 360/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.

01.01.2021 - č. 381/2020 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za ro...

Předpis č. 381/2020 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021

01.01.2021 - č. 382/2020 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021

Předpis č. 382/2020 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021

01.01.2021 - č. 580/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze ...

Předpis č. 580/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

01.01.2021 - č. 383/2020 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podl...

Předpis č. 383/2020 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021

01.01.2021 - č. 581/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležit...

Předpis č. 581/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.

01.01.2021 - č. 387/2020 Sb. - Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spraved...

Předpis č. 387/2020 Sb. - Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti

01.01.2021 - č. 583/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace p...

Předpis č. 583/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury