Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.10.2015 - č. 254/2006 Sb. - Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek - ve znění 224/2015 Sb.

Předpis č. 254/2006 Sb. - Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek

01.10.2015 - č. 255/2006 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné ha... - ve znění 224/2015 Sb.

Předpis č. 255/2006 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

01.10.2015 - č. 256/2006 Sb. - Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií - ve znění 224/2015 Sb.

Předpis č. 256/2006 Sb. - Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií

01.10.2015 - č. 224/2015 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií

Předpis č. 224/2015 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

01.10.2015 - č. 225/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické...

Předpis č. 225/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

01.10.2015 - č. 226/2015 Sb. - Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování ...

Předpis č. 226/2015 Sb. - Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

01.10.2015 - č. 227/2015 Sb. - Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu ...

Předpis č. 227/2015 Sb. - Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

01.10.2015 - č. 228/2015 Sb. - Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení ...

Předpis č. 228/2015 Sb. - Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

01.10.2015 - č. 229/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a...

Předpis č. 229/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

01.10.2015 - č. 281/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 224/2015 Sb.

Předpis č. 281/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

01.10.2015 - č. 488/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaž... - ve znění 224/2015 Sb.

Předpis č. 488/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů

01.10.2015 - č. 237/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se ...

Předpis č. 237/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2015 - č. 52/1997 Sb. - Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky... - ve znění 237/2015 Sb.

Předpis č. 52/1997 Sb. - Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl

01.10.2015 - č. 240/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se...

Předpis č. 240/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2015 - č. 242/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb...

Předpis č. 242/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech

01.10.2015 - č. 243/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb...

Předpis č. 243/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

č. 249/2015 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Předpis č. 249/2015 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

01.10.2015 - č. 248/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

Předpis č. 248/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

č. 248/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

Předpis č. 248/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

01.10.2015 - č. 166/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opa...

Předpis č. 166/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů