Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2016 - č. 244/2015 Sb. - Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014...

Předpis č. 244/2015 Sb. - Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016

01.01.2016 - č. 390/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zeměděl...

Předpis č. 390/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

01.01.2016 - č. 250/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 250/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 391/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém u...

Předpis č. 391/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 251/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 251/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 392/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energet...

Předpis č. 392/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu

01.01.2016 - č. 252/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 252/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 393/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb....

Předpis č. 393/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 255/2015 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikac...

Předpis č. 255/2015 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

01.01.2016 - č. 394/2015 Sb. - Nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým

Předpis č. 394/2015 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

01.01.2016 - č. 262/2015 Sb. - Vyhláška o regulačním výkaznictví

Předpis č. 262/2015 Sb. - Vyhláška o regulačním výkaznictví

01.01.2016 - č. 395/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze ...

Předpis č. 395/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

01.01.2016 - č. 263/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 263/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 396/2015 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úko...

Předpis č. 396/2015 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2016

01.01.2016 - č. 266/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních popl...

Předpis č. 266/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 399/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registr...

Předpis č. 399/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

01.01.2016 - č. 269/2015 Sb. - Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípr...

Předpis č. 269/2015 Sb. - Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

01.01.2016 - č. 403/2015 Sb. - Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů ...

Předpis č. 403/2015 Sb. - Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

01.01.2016 - č. 270/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobn...

Předpis č. 270/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 404/2015 Sb. - Vyhláška o kompenzaci

Předpis č. 404/2015 Sb. - Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)