Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 296/2015 Sb. - Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech

Předpis č. 296/2015 Sb. - Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

č. 294/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Předpis č. 294/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

č. 295/2015 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

Předpis č. 295/2015 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

05.11.2015 - č. 277/2004 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozide... - ve znění 271/2015 Sb.

Předpis č. 277/2004 Sb. - Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)

05.11.2015 - č. 271/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanove...

Předpis č. 271/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů

č. 292/2015 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy

Předpis č. 292/2015 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy

č. 293/2015 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy

Předpis č. 293/2015 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy

č. 290/2015 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 8. října 2015 sp. zn. Pl. ÚS-st. 4...

Předpis č. 290/2015 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 8. října 2015 sp. zn. Pl. ÚS-st. 42/15 v otázce zastoupení advokátů jako účastníků nebo vedlejších účastníků řízení před Ústavním soudem

č. 289/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 289/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů

č. 288/2015 Sb. - Vyhláška o provádění ohňostrojných prací

Předpis č. 288/2015 Sb. - Vyhláška o provádění ohňostrojných prací

č. 291/2015 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Předpis č. 291/2015 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

01.11.2015 - č. 256/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 256/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

01.11.2015 - č. 167/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o získávání a zdokonalován... - ve znění 256/2015 Sb.

Předpis č. 167/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

01.11.2015 - č. 274/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností ...

Předpis č. 274/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování

01.11.2015 - č. 278/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb...

Předpis č. 278/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2015 - č. 279/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb...

Předpis č. 279/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

01.11.2015 - č. 280/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zd...

Předpis č. 280/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato a vymezení konkrétních ochranných opatření

01.11.2015 - č. 282/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb....

Předpis č. 282/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

01.11.2015 - č. 284/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb...

Předpis č. 284/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2015 - č. 285/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 227/2014 Sb...

Předpis č. 285/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015