Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2016 - č. 270/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobn...

Předpis č. 270/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 404/2015 Sb. - Vyhláška o kompenzaci

Předpis č. 404/2015 Sb. - Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)

01.01.2016 - č. 272/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhl...

Předpis č. 272/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2016

01.01.2016 - č. 405/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie...

Předpis č. 405/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie

01.01.2016 - č. 273/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služe...

Předpis č. 273/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

01.01.2016 - č. 406/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípust...

Předpis č. 406/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb.

01.01.2016 - č. 275/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o adminis...

Předpis č. 275/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 283/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podl...

Předpis č. 283/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016

01.01.2016 - č. 286/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů...

Předpis č. 286/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016

01.01.2016 - č. 202/1990 Sb. - Zákon o loteriích a jiných podobných hrách - ve znění 380/2015 Sb.

Předpis č. 202/1990 Sb. - Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách

01.01.2016 - č. 292/2015 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy

Předpis č. 292/2015 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy

01.01.2016 - č. 293/2015 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné ob...

Předpis č. 293/2015 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy

01.01.2016 - č. 31/1995 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o zeměměřictví - ve znění 383/2015 Sb.

Předpis č. 31/1995 Sb. - Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

01.01.2016 - č. 294/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních ...

Předpis č. 294/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

01.01.2016 - č. 169/1999 Sb. - Zákon o výkonu trestu odnětí svobody - ve znění 377/2015 Sb.

Předpis č. 169/1999 Sb. - Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

01.01.2016 - č. 296/2015 Sb. - Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech

Předpis č. 296/2015 Sb. - Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

01.01.2016 - č. 78/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví finanční limity pro účely ... - ve znění 393/2015 Sb.

Předpis č. 78/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona

01.01.2016 - č. 300/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předklá...

Předpis č. 300/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb.

01.01.2016 - č. 397/2012 Sb. - Zákon o pojistném na důchodové spoření - ve znění 376/2015 Sb.

Předpis č. 397/2012 Sb. - Zákon o pojistném na důchodové spoření