Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.05.2016 - č. 262/2007 Sb. - Nařízení vlády o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povo... - ve znění 99/2016 Sb.

Předpis č. 262/2007 Sb. - Nařízení vlády o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky

01.05.2016 - č. 318/2013 Sb. - Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky význam... - ve znění 73/2016 Sb.

Předpis č. 318/2013 Sb. - Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

01.05.2016 - č. 125/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příj...

Předpis č. 125/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2016 - č. 126/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odbor...

Předpis č. 126/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.05.2016 - č. 130/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné...

Předpis č. 130/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2015 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2016 - č. 222/2009 Sb. - Zákon o volném pohybu služeb - ve znění 126/2016 Sb.

Předpis č. 222/2009 Sb. - Zákon o volném pohybu služeb

01.05.2016 - č. 360/1992 Sb. - Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu... - ve znění 126/2016 Sb.

Předpis č. 360/1992 Sb. - Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

01.05.2016 - č. 95/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkon... - ve znění 126/2016 Sb.

Předpis č. 95/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

01.05.2016 - č. 136/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb...

Předpis č. 136/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

01.05.2016 - č. 96/2004 Sb. - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - ve znění 126/2016 Sb.

Předpis č. 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

01.05.2016 - č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečn... - ve znění 136/2016 Sb.

Předpis č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

01.05.2016 - č. 592/2006 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z... - ve znění 136/2016 Sb.

Předpis č. 592/2006 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

01.05.2016 - č. 49/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výs...

Předpis č. 49/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů

01.05.2016 - č. 184/2006 Sb. - Zákon o vyvlastnění - ve znění 49/2016 Sb.

Předpis č. 184/2006 Sb. - Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

01.05.2016 - č. 88/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se uprav...

Předpis č. 88/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2016 - č. 309/2006 Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdr... - ve znění 88/2016 Sb.

Předpis č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

01.05.2016 - č. 99/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007...

Předpis č. 99/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky

č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

Předpis č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

č. 136/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na...

Předpis č. 136/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

č. 135/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

Předpis č. 135/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek