Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

29.07.2016 - č. 113/1997 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 113/1997 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

29.07.2016 - č. 310/1999 Sb. - Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 310/1999 Sb. - Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky

29.07.2016 - č. 63/2000 Sb. - Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 63/2000 Sb. - Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

29.07.2016 - č. 99/2000 Sb. - Zákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 99/2000 Sb. - Zákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr

29.07.2016 - č. 122/2000 Sb. - Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 122/2000 Sb. - Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

29.07.2016 - č. 265/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním říze... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 265/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

29.07.2016 - č. 120/2002 Sb. - Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných l... - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 120/2002 Sb. - Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

29.07.2016 - č. 354/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 354/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních

29.07.2016 - č. 326/2004 Sb. - Zákon o rostlinolékařské péči - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 326/2004 Sb. - Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

29.07.2016 - č. 79/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve ... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 79/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

29.07.2016 - č. 342/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí e... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 342/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony

29.07.2016 - č. 170/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupe... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 170/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru

29.07.2016 - č. 296/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způs... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 296/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

29.07.2016 - č. 218/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní ... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 218/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

29.07.2016 - č. 104/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve ... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 104/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

č. 247/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických ...

Předpis č. 247/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

29.07.2016 - č. 244/2016 Sb. - Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního záko...

Předpis č. 244/2016 Sb. - Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

29.07.2016 - č. 245/2016 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

Předpis č. 245/2016 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

29.07.2016 - č. 246/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem

Předpis č. 246/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem

č. 246/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem

Předpis č. 246/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem