Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2016 - č. 301/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předklá...

Předpis č. 301/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb.

01.01.2016 - č. 423/2012 Sb. - Vyhláška o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy ... - ve znění 376/2015 Sb.

Předpis č. 423/2012 Sb. - Vyhláška o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění důchodu

01.01.2016 - č. 302/2015 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016

Předpis č. 302/2015 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016

01.01.2016 - č. 40/2013 Sb. - Vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu - ve znění 376/2015 Sb.

Předpis č. 40/2013 Sb. - Vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu

01.01.2016 - č. 303/2015 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců v...

Předpis č. 303/2015 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016

01.01.2016 - č. 344/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislost... - ve znění 376/2015 Sb.

Předpis č. 344/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

č. 407/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České ...

Předpis č. 407/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky a odlišujícího označení, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnanců a způsob prokázání příslušnosti služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky a základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru České republiky (výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboru)

č. 408/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou

Předpis č. 408/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou

31.12.2015 - č. 338/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se...

Předpis č. 338/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

31.12.2015 - č. 268/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komu...

Předpis č. 268/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

31.12.2015 - č. 304/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanove...

Předpis č. 304/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů

31.12.2015 - č. 347/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komu... - ve znění 268/2015 Sb.

Předpis č. 347/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

č. 401/2015 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, nál...

Předpis č. 401/2015 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

č. 400/2015 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

Předpis č. 400/2015 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

29.12.2015 - č. 409/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícím... - ve znění 339/2015 Sb.

Předpis č. 409/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

29.12.2015 - č. 339/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygieni...

Předpis č. 339/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb.

29.12.2015 - č. 341/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých pod...

Předpis č. 341/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

29.12.2015 - č. 159/1999 Sb. - Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ... - ve znění 341/2015 Sb.

Předpis č. 159/1999 Sb. - Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 374/2015 Sb. - Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Předpis č. 374/2015 Sb. - Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

č. 384/2015 Sb. - Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřa...

Předpis č. 384/2015 Sb. - Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016