Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.04.2016 - č. 62/2001 Sb. - Vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních... - ve znění 82/2016 Sb.

Předpis č. 62/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

01.04.2016 - č. 93/2016 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů

Předpis č. 93/2016 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů

01.04.2016 - č. 94/2016 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Předpis č. 94/2016 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

01.04.2016 - č. 376/2001 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - ve znění 94/2016 Sb.

Předpis č. 376/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

01.04.2016 - č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů - ve znění 93/2016 Sb.

Předpis č. 381/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

01.04.2016 - č. 502/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního pro... - ve znění 94/2016 Sb.

Předpis č. 502/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

01.04.2016 - č. 503/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního pro... - ve znění 93/2016 Sb.

Předpis č. 503/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

01.04.2016 - č. 168/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního pro... - ve znění 93/2016 Sb.

Předpis č. 168/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.

01.04.2016 - č. 374/2008 Sb. - Vyhláška o přepravě odpadů - ve znění 93/2016 Sb.

Předpis č. 374/2008 Sb. - Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

č. 88/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochran...

Předpis č. 88/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

č. 89/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ...

Předpis č. 89/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 90/2016 Sb. - Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Předpis č. 90/2016 Sb. - Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

č. 91/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněn...

Předpis č. 91/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 93/2016 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů

Předpis č. 93/2016 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů

č. 94/2016 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Předpis č. 94/2016 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

č. 95/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulova...

Předpis č. 95/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

č. 96/2016 Sb. - Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

Předpis č. 96/2016 Sb. - Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

č. 92/2016 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti...

Předpis č. 92/2016 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s bezpečnostními opatřeními přijatými po teroristických útocích v Belgii

č. 87/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 14/15 ve věci návrhu na zrušení některých ...

Předpis č. 87/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 14/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

č. 86/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu lázeňského místa Ostrožská ...

Předpis č. 86/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu lázeňského místa Ostrožská Nová Ves