Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 141/2016 Sb. - Vyhláška o vyznačování hranic vojenských újezdů a vyznačování bezpečnostních a ochranných pásem na ...

Předpis č. 141/2016 Sb. - Vyhláška o vyznačování hranic vojenských újezdů a vyznačování bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenských újezdů (o vyznačování hranic a pásem na území vojenských újezdů)

06.05.2016 - č. 139/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuální...

Předpis č. 139/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 142/2016 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č...

Předpis č. 142/2016 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory

č. 143/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a v...

Předpis č. 143/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

č. 144/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o o...

Předpis č. 144/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů

č. 137/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ...

Předpis č. 137/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.05.2016 - č. 73/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb...

Předpis č. 73/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

01.05.2016 - č. 262/2007 Sb. - Nařízení vlády o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povo... - ve znění 99/2016 Sb.

Předpis č. 262/2007 Sb. - Nařízení vlády o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky

01.05.2016 - č. 318/2013 Sb. - Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky význam... - ve znění 73/2016 Sb.

Předpis č. 318/2013 Sb. - Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

01.05.2016 - č. 125/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příj...

Předpis č. 125/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2016 - č. 126/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odbor...

Předpis č. 126/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.05.2016 - č. 130/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné...

Předpis č. 130/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2015 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2016 - č. 222/2009 Sb. - Zákon o volném pohybu služeb - ve znění 126/2016 Sb.

Předpis č. 222/2009 Sb. - Zákon o volném pohybu služeb

01.05.2016 - č. 360/1992 Sb. - Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu... - ve znění 126/2016 Sb.

Předpis č. 360/1992 Sb. - Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

01.05.2016 - č. 95/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkon... - ve znění 126/2016 Sb.

Předpis č. 95/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

01.05.2016 - č. 136/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb...

Předpis č. 136/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

01.05.2016 - č. 96/2004 Sb. - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - ve znění 126/2016 Sb.

Předpis č. 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

01.05.2016 - č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečn... - ve znění 136/2016 Sb.

Předpis č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

01.05.2016 - č. 592/2006 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z... - ve znění 136/2016 Sb.

Předpis č. 592/2006 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

01.05.2016 - č. 49/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výs...

Předpis č. 49/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů