Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

05.09.2019 - č. 225/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu návrhu na zrušení § 23a č. 10...

Předpis č. 225/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 17. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 44/18 ve věci návrhu na zrušení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

05.09.2019 - č. 232/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 11 č. 121/2008 S...

Předpis č. 232/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/18 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 226/2019 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech

Předpis č. 226/2019 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech

01.09.2019 - č. 70/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základní...

Předpis č. 70/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

01.09.2019 - č. 120/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležit...

Předpis č. 120/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti

01.09.2019 - č. 171/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265...

Předpis č. 171/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2019 - č. 265/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví doba setrván... - ve znění 171/2019 Sb.

Předpis č. 265/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu

01.09.2019 - č. 71/2005 Sb. - Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání - ve znění 70/2019 Sb.

Předpis č. 71/2005 Sb. - Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání

01.09.2019 - č. 157/2005 Sb. - Vyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání od... - ve znění 120/2019 Sb.

Předpis č. 157/2005 Sb. - Vyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti

01.09.2019 - č. 190/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb....

Předpis č. 190/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.

01.09.2019 - č. 192/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb....

Předpis č. 192/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2019 - č. 195/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb....

Předpis č. 195/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

01.09.2019 - č. 196/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Předpis č. 196/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

01.09.2019 - č. 75/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé vý... - ve znění 195/2019 Sb.

Předpis č. 75/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

01.09.2019 - č. 199/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocen...

Předpis č. 199/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

01.09.2019 - č. 200/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobn...

Předpis č. 200/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2019 - č. 203/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti ...

Předpis č. 203/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2019 - č. 94/2016 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - ve znění 199/2019 Sb.

Předpis č. 94/2016 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

01.09.2019 - č. 211/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených ...

Předpis č. 211/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

01.09.2019 - č. 218/2019 Sb. - Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stá...

Předpis č. 218/2019 Sb. - Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd