Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 142/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 142/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

č. 141/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláškač. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě ...

Předpis č. 141/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláškač. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

č. 140/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné ...

Předpis č. 140/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

č. 139/2017 Sb. - Nařízení vlády o plánování obrany státu

Předpis č. 139/2017 Sb. - Nařízení vlády o plánování obrany státu

11.05.2017 - č. 129/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se...

Předpis č. 129/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

11.05.2017 - č. 101/1995 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdra... - ve znění 129/2017 Sb.

Předpis č. 101/1995 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy

č. 138/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných ...

Předpis č. 138/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 137/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice

Předpis č. 137/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice

č. 136/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buně...

Předpis č. 136/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů

č. 135/2017 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Předpis č. 135/2017 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

01.05.2017 - č. 57/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní ...

Předpis č. 57/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.05.2017 - č. 61/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, po...

Předpis č. 61/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

01.05.2017 - č. 62/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do ob...

Předpis č. 62/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.05.2017 - č. 68/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se ...

Předpis č. 68/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2017 - č. 289/1995 Sb. - Lesní zákon - ve znění 62/2017 Sb.

Předpis č. 289/1995 Sb. - Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)

01.05.2017 - č. 156/1998 Sb. - Zákon o hnojivech - ve znění 61/2017 Sb.

Předpis č. 156/1998 Sb. - Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)

01.05.2017 - č. 149/2003 Sb. - Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin - ve znění 62/2017 Sb.

Předpis č. 149/2003 Sb. - Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

01.05.2017 - č. 29/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o obchodu s reprodukčním m... - ve znění 68/2017 Sb.

Předpis č. 29/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

01.05.2017 - č. 128/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se...

Předpis č. 128/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů