Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 322/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony

Předpis č. 322/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony

č. 321/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku

Předpis č. 321/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku

č. 320/2016 Sb. - Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

Předpis č. 320/2016 Sb. - Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

č. 319/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další souvis...

Předpis č. 319/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2016 - č. 204/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ...

Předpis č. 204/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.10.2016 - č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)

Předpis č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

01.10.2016 - č. 135/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijet...

Předpis č. 135/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

01.10.2016 - č. 168/2016 Sb. - Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadáván...

Předpis č. 168/2016 Sb. - Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

01.10.2016 - č. 169/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na ...

Předpis č. 169/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

01.10.2016 - č. 170/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezko...

Předpis č. 170/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek

01.10.2016 - č. 172/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro úč...

Předpis č. 172/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

01.10.2016 - č. 173/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro...

Předpis č. 173/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

01.10.2016 - č. 213/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém po...

Předpis č. 213/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2016 - č. 223/2016 Sb. - Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Předpis č. 223/2016 Sb. - Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

01.10.2016 - č. 227/2016 Sb. - Vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis...

Předpis č. 227/2016 Sb. - Vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků

01.10.2016 - č. 248/2016 Sb. - Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovis...

Předpis č. 248/2016 Sb. - Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek

01.10.2016 - č. 260/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se el...

Předpis č. 260/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody

01.10.2016 - č. 257/2000 Sb. - Zákon o Probační a mediační službě - ve znění 204/2015 Sb.

Předpis č. 257/2000 Sb. - Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)

01.10.2016 - č. 143/2001 Sb. - Zákon o ochraně hospodářské soutěže - ve znění 135/2016 Sb.

Předpis č. 143/2001 Sb. - Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)

01.10.2016 - č. 361/2003 Sb. - Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - ve znění 204/2015 Sb.

Předpis č. 361/2003 Sb. - Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů