Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2017 - č. 76/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a ... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 76/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2017 - č. 80/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komu... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 80/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2017 - č. 115/2006 Sb. - Zákon o registrovaném partnerství - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 115/2006 Sb. - Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

01.07.2017 - č. 134/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-práv... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 134/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 181/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve z... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 181/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 213/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státn... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 213/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 216/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorsk... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 216/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákon

01.07.2017 - č. 226/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopr... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 226/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 312/2006 Sb. - Zákon o insolvenčních správcích - ve znění 64/2017 Sb.

Předpis č. 312/2006 Sb. - Zákon o insolvenčních správcích

01.07.2017 - č. 319/2006 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vzta... - ve znění 104/2017 Sb.

Předpis č. 319/2006 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 215/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na po... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 215/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 376/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činno... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 376/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 129/2008 Sb. - Zákon o výkonu zabezpečovací detence - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 129/2008 Sb. - Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů

01.07.2017 - č. 309/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské ... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 309/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2017 - č. 314/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcí... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 314/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 484/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbr... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 484/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 41/2009 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím tres... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 41/2009 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

01.07.2017 - č. 52/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním říze... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 52/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2017 - č. 306/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 306/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

01.07.2017 - č. 346/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 346/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů