Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

05.04.2017 - č. 103/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných...

Předpis č. 103/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 104/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně někte...

Předpis č. 104/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony

č. 103/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zá...

Předpis č. 103/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 102/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem aut...

Předpis č. 102/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 101/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a j...

Předpis č. 101/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 100/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a...

Předpis č. 100/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 99/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů...

Předpis č. 99/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 98/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, ...

Předpis č. 98/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

05.04.2017 - č. 165/2012 Sb. - Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých z... - ve znění 103/2017 Sb.

Předpis č. 165/2012 Sb. - Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

01.04.2017 - č. 319/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve z...

Předpis č. 319/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.04.2017 - č. 320/2016 Sb. - Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

Předpis č. 320/2016 Sb. - Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

01.04.2017 - č. 441/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 441/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2017 - č. 26/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictv...

Předpis č. 26/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.04.2017 - č. 41/2017 Sb. - Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativn...

Předpis č. 41/2017 Sb. - Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov

01.04.2017 - č. 265/1991 Sb. - Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky... - ve znění 319/2016 Sb.

Předpis č. 265/1991 Sb. - Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

01.04.2017 - č. 114/1992 Sb. - Zákon o ochraně přírody a krajiny - ve znění 319/2016 Sb.

Předpis č. 114/1992 Sb. - Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

01.04.2017 - č. 49/1997 Sb. - Zákon o civilním letectví - ve znění 319/2016 Sb.

Předpis č. 49/1997 Sb. - Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.04.2017 - č. 330/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách sou... - ve znění 441/2016 Sb.

Předpis č. 330/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem

01.04.2017 - č. 77/2002 Sb. - Zákon o a. s. České dráhy, státní organizaci Správa železnič... - ve znění 319/2016 Sb.

Předpis č. 77/2002 Sb. - Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů