Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 220/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způs...

Předpis č. 220/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

č. 219/2017 Sb. - Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a je...

Předpis č. 219/2017 Sb. - Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice

č. 218/2017 Sb. - Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení...

Předpis č. 218/2017 Sb. - Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozníhořádu

č. 217/2017 Sb. - Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva,černého loveckého prachu, bezdýmného pr...

Předpis č. 217/2017 Sb. - Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva,černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti

25.07.2017 - č. 194/2017 Sb. - Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorych...

Předpis č. 194/2017 Sb. - Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

25.07.2017 - č. 196/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového ...

Předpis č. 196/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy

25.07.2017 - č. 416/2009 Sb. - Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické inf... - ve znění 194/2017 Sb.

Předpis č. 416/2009 Sb. - Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

25.07.2017 - č. 452/2001 Sb. - Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení - ve znění 196/2017 Sb.

Předpis č. 452/2001 Sb. - Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

25.07.2017 - č. 441/2003 Sb. - Zákon o ochranných známkách - ve znění 196/2017 Sb.

Předpis č. 441/2003 Sb. - Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

č. 216/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnos...

Předpis č. 216/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.

18.07.2017 - č. 215/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z o...

Předpis č. 215/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti

č. 215/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti

Předpis č. 215/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti

č. 214/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměř...

Předpis č. 214/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

č. 213/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích ro...

Předpis č. 213/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

č. 212/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 212/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

14.07.2017 - č. 207/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanove...

Předpis č. 207/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/12 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

14.07.2017 - č. 208/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro...

Předpis č. 208/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry

č. 211/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmo...

Předpis č. 211/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech

č. 210/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpis...

Předpis č. 210/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

č. 209/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly ele...

Předpis č. 209/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb