Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

30.09.2017 - č. 289/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském...

Předpis č. 289/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

30.09.2017 - č. 292/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské ...

Předpis č. 292/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

30.09.2017 - č. 296/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní ...

Předpis č. 296/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

30.09.2017 - č. 427/2011 Sb. - Zákon o doplňkovém penzijním spoření - ve znění 296/2017 Sb.

Předpis č. 427/2011 Sb. - Zákon o doplňkovém penzijním spoření

č. 317/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 317/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

č. 316/2017 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru

Předpis č. 316/2017 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru

č. 315/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironment...

Předpis č. 315/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

č. 314/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámc...

Předpis č. 314/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

č. 311/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zd...

Předpis č. 311/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018

č. 313/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Předpis č. 313/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.

25.09.2017 - č. 313/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanove...

Předpis č. 313/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.

č. 312/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využ...

Předpis č. 312/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů

č. 310/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ...

Předpis č. 310/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

19.09.2017 - č. 305/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní s...

Předpis č. 305/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 309/2017 Sb. - Vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Předpis č. 309/2017 Sb. - Vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

19.09.2017 - č. 306/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vypln...

Předpis č. 306/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

č. 308/2017 Sb. - Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Předpis č. 308/2017 Sb. - Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

č. 307/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zá...

Předpis č. 307/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

č. 306/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informa...

Předpis č. 306/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

č. 305/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalš...

Předpis č. 305/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů