Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

04.09.2017 - č. 282/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamínutí návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1...

Předpis č. 282/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 21/16 ve věci návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

04.09.2017 - č. 283/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 61 odst. 2 věty ...

Předpis č. 283/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 23/14 ve věci návrhu na zrušení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb.

č. 282/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamínutí návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Předpis č. 282/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 21/16 ve věci návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

č. 281/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvali...

Předpis č. 281/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům

03.09.2017 - č. 474/2000 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na hnojiva - ve znění 237/2017 Sb.

Předpis č. 474/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva

03.09.2017 - č. 237/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství ...

Předpis č. 237/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

02.09.2017 - č. 252/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronickýc...

Předpis č. 252/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

02.09.2017 - č. 266/2017 Sb. - Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných z...

Předpis č. 266/2017 Sb. - Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

02.09.2017 - č. 257/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecn...

Předpis č. 257/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

02.09.2017 - č. 483/1991 Sb. - Zákon o České televizi - ve znění 252/2017 Sb.

Předpis č. 483/1991 Sb. - Zákon České národní rady o České televizi

01.09.2017 - č. 14/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,...

Předpis č. 14/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.09.2017 - č. 79/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle záko...

Předpis č. 79/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

01.09.2017 - č. 193/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ...

Předpis č. 193/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.09.2017 - č. 201/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách zís...

Předpis č. 201/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 209/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikační...

Předpis č. 209/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

01.09.2017 - č. 210/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním...

Předpis č. 210/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 214/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se ...

Předpis č. 214/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 229/1991 Sb. - Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku - ve znění 193/2017 Sb.

Předpis č. 229/1991 Sb. - Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

01.09.2017 - č. 31/1995 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o zeměměřictví - ve znění 214/2017 Sb.

Předpis č. 31/1995 Sb. - Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

01.09.2017 - č. 256/2001 Sb. - Zákon o pohřebnictví - ve znění 193/2017 Sb.

Předpis č. 256/2001 Sb. - Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů