Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

21.07.2018 - č. 97/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb...

Předpis č. 97/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

13.07.2018 - č. 130/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanove...

Předpis č. 130/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů

13.07.2018 - č. 132/2018 Sb. - Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu r...

Předpis č. 132/2018 Sb. - Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

13.07.2018 - č. 143/2008 Sb. - Vyhláška o lidské krvi - ve znění 130/2018 Sb.

Předpis č. 143/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi)

č. 142/2018 Sb. - Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí obl...

Předpis č. 142/2018 Sb. - Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny

č. 141/2018 Sb. - Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat pl...

Předpis č. 141/2018 Sb. - Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby

č. 140/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech p...

Předpis č. 140/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

č. 139/2018 Sb. - Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých ...

Předpis č. 139/2018 Sb. - Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků

č. 138/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu po...

Předpis č. 138/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

č. 137/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších př...

Předpis č. 137/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

č. 136/2018 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru...

Předpis č. 136/2018 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

06.07.2018 - č. 101/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb...

Předpis č. 101/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.

01.07.2018 - č. 195/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských pr...

Předpis č. 195/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2018 - č. 199/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na po...

Předpis č. 199/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2018 - č. 250/2017 Sb. - Zákon o elektronické identifikaci

Předpis č. 250/2017 Sb. - Zákon o elektronické identifikaci

01.07.2018 - č. 251/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 251/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci

01.07.2018 - č. 456/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 456/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2018 - č. 461/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 461/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2018 - č. 23/2018 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za ...

Předpis č. 23/2018 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

01.07.2018 - č. 418/2001 Sb. - Vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti - ve znění 461/2017 Sb.

Předpis č. 418/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti