Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2021 - č. 255/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 255/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

01.01.2021 - č. 337/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., d...

Předpis č. 337/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.

01.01.2021 - č. 354/2019 Sb. - Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - ve znění 166/2020 Sb.

Předpis č. 354/2019 Sb. - Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

01.01.2021 - č. 1/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách ob...

Předpis č. 1/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 33/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních spo...

Předpis č. 33/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony

01.01.2021 - č. 49/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve zn...

Předpis č. 49/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2021 - č. 51/2020 Sb. - Zákon o územně správním členění státu

Předpis č. 51/2020 Sb. - Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)

01.01.2021 - č. 67/2020 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikac...

Předpis č. 67/2020 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

01.01.2021 - č. 117/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském...

Předpis č. 117/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2021 - č. 149/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 14b odst. 1 písm. a), b) a c) zákona...

Předpis č. 149/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 166/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlum...

Předpis č. 166/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

01.01.2021 - č. 237/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování maj...

Předpis č. 237/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2021 - č. 261/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici...

Předpis č. 261/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 282/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evr...

Předpis č. 282/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 601/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koro...

Předpis č. 601/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.

31.12.2020 - č. 601/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opa...

Předpis č. 601/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.

č. 584/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a z...

Předpis č. 584/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

č. 579/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení záko...

Předpis č. 579/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb.

č. 609/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Předpis č. 609/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

31.12.2020 - č. 586/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpr...

Předpis č. 586/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů